E-recepta dla mieszkańców

8 stycznia 2020 weszło w życie rozporządzenie dotyczące obowiązku wystawiania przez lekarzy recept w formie elektronicznej.

E-recepta to nic innego jak elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową formę. Pacjenci e-receptę zrealizują na podstawie czterocyfrowego kodu, który otrzymają w formie e-mail, SMS, lub wydruku informacyjnego – w zależności od tego jak skonfigurują swoje Konto Pacjenta.

Do Internetowego Konta Pacjenta zalogujesz się na stronie: https://pacjent.gov.pl, za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

 

Artykuł E-recepta dla mieszkańców pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Testowe wyłączenie internetu miejskiego

Urząd Miasta Pruszkowa zawiadamia, iż w ramach projektu „Bezprzewodowa sieć dostępu do internetu w Pruszkowie w latach 2009-2019”, nastąpi planowane wyłączenie bezprzewodowej sieci miejskiego internetu. Testowe wyłączenie nastąpi w dniach od 27 do 31 stycznia 2020 roku. Całkowite wyłączenie sieci miejskiej planowane jest w I kwartale 2020 roku.
Decyzja ta podyktowana jest wcześniejszą analizą, której wyniki wskazują na znaczny spadek logowań mieszkańców Pruszkowa do miejskiego Internetu w kolejnych latach.

Wszelkie pytania w temacie powyżej, prosimy kierować do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Pruszkowa.

Artykuł Testowe wyłączenie internetu miejskiego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Ankieta dotycząca budynku oraz lokalu mieszkalnego

Jakość powietrza w Polsce jest jedną z najgorszych w Unii Europejskiej. Dane pokazują, że problemem tym dotknięte są nie tylko największe polskie miasta, ale również mniejsze miejscowości. Zgodnie z roczną oceną jakości powietrza za rok 2018 na obszarze województwa mazowieckiego wystąpiły przekroczenia norm pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz dwutlenku azotu. W konsekwencji wprowadzanych zmian prawnych obowiązującego prawodawstwa krajowego wystąpi konieczność przygotowania nowego programu ochrony powietrza, którego integralną częścią będzie plan działań krótkoterminowych, na podstawie wyników rocznej oceny jakości powietrza za 2018 r.

Zgodnie z założeniami program należy uchwalić do 15 czerwca 2020 r.

Aby realizacja działań sprzyjających poprawie jakości powietrza przynosiła widoczne efekty potrzebna jest szeroka współpraca wielu różnych środowisk. Dlatego w celu umożliwienia czynnego udziału w pracach związanych z przygotowaniem nowego programu ochrony powietrza dla województwa oraz mając na uwadze realny wpływ na jego zapisy, Samorząd Województwa Mazowieckiego już teraz przygotowuje się do prac nad sporządzeniem nowego programu.

Wykonanie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji ogrzewania budynków pozwoli na ocenę skali potrzeb w zakresie docieplenia budynków czy wymiany pieców na nowe. Dzięki tym informacjom Miasto Pruszków będzie mogło pomóc właścicielom budynków w pozyskaniu środków finansowych na ten ważny cel. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wypełnić obowiązki nałożone na naszą gminę, przez Władze Województwa Mazowieckiego.

Ankietę można wypełnić na stronie https://www.pruszkow.pl/ankieta-dotyczaca-budynku-lokalu-mieszkalnego/

Ankietę można pobrać w wersji edytowalnej DOC. lub w wersji PDF. z klauzulą RODO i przesłać lub złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa w godzinach pracy urzędu.

Nabór ankiet trwa do końca lutego 2020 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska pod nr 22 735 87 89; 22 735 88 19

Artykuł Ankieta dotycząca budynku oraz lokalu mieszkalnego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Dofinansowanie do kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt

Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków gminy 50% kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji zwierząt. Prawo takie przysługuje wyłącznie Mieszkańcom Pruszkowa.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania jest:

 • wypełnienie pisemnego oświadczenia o woli dokonania sterylizacji/kastracji zwierzęcia oraz zobowiązania do uiszczenia lekarzowi weterynarii bezpośrednio po sterylizacji/kastracji pozostałych 50% kosztów zabiegu,
 • okazanie przez Właściciela zwierzęcia dowodu osobistego oraz pierwszej strony deklaracji PIT za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem złożenia lub aktualną Kartę Mieszkańca
 • okazanie dowodu aktualnego szczepienia psa przeciw wściekliźnie.

Oświadczenie należy wypełnić osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa (pok. 17). Zabiegi sterylizacji i kastracji psów wykonywane są łącznie
z bezpłatnym dla Mieszkańców oznakowaniem elektronicznym (czipowaniem) oraz wpisem do Ogólnopolskiego Rejestru Zwierząt.

Właściciel zwierzęcia bezpośrednio po wykonaniu sterylizacji lub kastracji uiszcza lekarzowi weterynarii opłatę w wysokości 50% kosztów zabiegu tj. odpowiednio:

 • sterylizacja psa – 200 zł
 • kastracja psa – 130 zł
 • sterylizacja kota – 80 zł
 • kastracja kota – 40 zł

W powyższych opłatach zawiera się dofinansowanie wykonania zabiegu, wizyty kontrolnej
i zdjęcia szwów. Przedstawione kwoty zostały ustalone w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej i będą obowiązywać w 2020 r. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości do 2 sztuk w ciągu roku.

Miejsce wykonania czipowania oraz zabiegów sterylizacji/kastracji:

Przychodnia Weterynaryjna Sylwia Szymańska
ul. Hubala 7
05-800 Pruszków
tel. 22 729-07-98

Dofinansowanie realizowane jest w ramach „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Pruszkowa w 2020 r.”

Artykuł Dofinansowanie do kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na edukację muzyczną

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku.
Warunki konkursu oraz rodzaj zadań publicznych zleconych do realizacji zostały określone w Zarządzeniu nr 8/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 stycznia 2020 roku.
Treść dokumentu dostępna jest na pod linkiem Zarządzenie nr 8/2020.

 

 

Artykuł Otwarty konkurs ofert na edukację muzyczną pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Podsumowanie kampanii informacyjno – edukacyjnej z 2019

Kampania informacyjno – edukacyjna „PRUSZKÓW WALCZY O CZYSTE POWIETRZE” prowadzona na terenie Pruszkowa w 2019 roku ukierunkowana była na aktywizację społeczeństwa Pruszkowa oraz zwiększanie świadomości odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie oraz możliwości oddziaływania każdego człowieka na czystość powietrza.

Organizacja Pikniku ekologicznego oraz EKOstoisko podczas imprez plenerowych cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, którzy chętnie brali udział w przygotowanych dla nich konkursach i warsztatach, a także wykorzystywali siłę własnych mięśni do wyprodukowania prądu  przy użyciu roweru. W ten sposób promowano także alternatywne sposoby produkcji energii. Podczas imprez promowano między innymi jak rozsądnie korzystać z komunikacji i transportu poprzez warsztaty wykorzystujące  i propagujące rower jako środek transportu przyjazny środowisku. Poprzez aktywną zabawę, warsztaty, pokazywanie przykładów i działań wskazano uczestnikom imprez  pozytywne i negatywne zachowania i postawy, które mają wpływ na ochronę powietrza, tzn. w jaki sposób nasze postępowanie wpływa  na zanieczyszczanie powietrza, ale również na jego ochronę.

Ochrona powietrza była również głównym tematem gry miejskiej „W dobrym klimacie”, zorganizowanej przez Miasto Pruszków podczas Pikniku ekologicznego w Parku Kościuszki w Pruszkowie. Zgrupowani w drużyny mieszkańcy, przechadzając się po wyznaczonym terenie, mieli do rozwiązania wiele zadań dotyczących niskiej emisji. Wśród nich było wskazanie roślin najlepiej oczyszczających powietrze, rozwiązanie quizu na temat powietrza, sprawdzenie za pomocą aplikacji aktualnego stanu jakości powietrza, a także wskazanie  czynników, które pomagają w dbaniu o czystość powietrza. Zadania zostały tak dobrane, by nie tylko sprawdzić wiedzę uczestników w zakresie niskiej emisji, ale by dowiedzieli się oni czegoś nowego. Każdy uczestnik gry otrzymał od Urzędu Miasta Pruszków pakiet materiałów edukacyjnych związanych z ochroną powietrza a nagrodę główną stanowił rower.

W ramach prowadzonej kampanii w przedszkolach publicznych na terenie miasta Pruszkowa wystawiono spektakl  o tematyce niskiej emisji, smogu i zanieczyszczeń powietrza „Czarownica Niska Emisja”. Najważniejsze tematy poruszone w przedstawieniu to – smog – przyczyny powstawania  i sposoby jego redukcji. Forma przedstawienia poprzez interakcję między aktorami i dziećmi stanowiła atrakcyjne źródło informacji w zakresie poruszonego tematu. Spektakl został wystawiony w 15 przedszkolach miejskich do których uczęszcza 1877 dzieci.

Ponadto dla dzieci uczęszczających do pruszkowskich przedszkoli miejskich zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce związanej z ochroną powietrza ,,Czyste powietrze dla zdrowia najlepsze”. Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony powietrza w najbliższym otoczeniu wśród przedszkolaków. Zadaniem konkursowym było wykonanie lapbooka, czyli edukacyjnej książki dotyczącej czystego powietrza oraz niskiej emisji. W konkursie zostały przyznane nagrody główne oraz nagrody dla wszystkich uczestników za udział w konkursie.

W ramach kampanii podjęto współpracę z placówkami oświatowymi w celu budowania świadomości o szkodliwym działaniu na zdrowie i otoczenie zanieczyszczeń zawartych w powietrzu jakim oddychamy (wskazywanie jakie to zanieczyszczenia, jak i gdzie powstają, jak można je rozpoznać w powietrzu oraz jak same dzieci wpływają na to, że te zanieczyszczenia powstają oraz jak niszczeje zieleń przez kwaśne deszcze). Do publicznych placówek oświatowych na terenie miasta przekazano materiały edukacyjne – w tym komiksy i bajki o przygodach Żbika Pruszka, bohatera kampanii edukacyjnej, realizowanej przez Miasto, książeczki z zagadkami i rebusami, gry planszowe i karciane związane z tematyką niskiej emisji w celu zachęcenia placówek do czynnych obchodów oraz organizacji akcji edukacyjnej z okazji dnia Czystego Powietrza.

Gmina Miasto Pruszków nieustannie zachęca mieszkańców do dbania o powietrze, którym oddychają.

Z uwagi na konieczność dotarcia do różnych grup odbiorców, wykorzystano zróżnicowane narzędzia. Dla najmłodszych pruszkowian przygotowano bajkę „Żbik Pruszek i dzielny maluszek”, młodzieży zaproponowano komiks „Dobry Klimat dla Pruszkowa”, a z myślą głównie o dorosłych opracowano broszurę informacyjną „Pruszków walczy o czyste powietrze”.

„Żbik Pruszek i dzielny maluszek” – w bajce opisano przygody żbika, który, zaniepokojony zanieczyszczeniem powietrza w mieście, zdecydował się wyskoczyć z herbu Pruszkowa, aby wraz z chłopcem o imieniu Krzyś rozprawić się ze spalaniem odpadów i kiepskiego węgla w domowych piecach. W tym celu bohaterowie odwiedzają mieszkańców kamienicy i uświadamiają im, jak ogrzewać mieszkania i nie szkodzić środowisku.

Bajka

Komiks „Dobry Klimat dla Pruszkowa” opowiada o dokonaniach profesora Klimata, który na co dzień monitoruje stan powietrza w Pruszkowie, a pewnego dnia spotyka Bartka wraz z koleżanką. Dzieci  w trakcie spaceru z psem napotykają chmurę trującego dymu. Profesor Klimat wyjaśnia, że to niska emisja spowodowana przez rodzinę Smogowskich, którzy nie zważają na to, czym palą w piecu,  a w dodatku są tak sprytni, że trudno ich przyłapać na gorącym uczynku. Bohaterowie postanawiają więc połączyć siły, aby powstrzymać Smogowskich przed dalszym zanieczyszczaniem powietrza.

Komiks

Broszura „Pruszków walczy o czyste powietrze” zawiera zbiór najważniejszych informacji na temat źródeł, skutków oraz sposobów zwalczania niskiej emisji. Dzięki temu publikacja stanowi kompendium podręcznej wiedzy, przedstawionej w bardzo przystępny sposób, oparty na wykorzystaniu oddziałujących na wyobraźnię infografik, popartych skondensowaną treścią. W broszurze nie zabrakło też wskazówek dotyczących monitorowania jakości powietrza w Pruszkowie czy możliwości zdobycia dofinasowania na zmianę systemu grzewczego lub na termomodernizację budynku.

Broszura

Animacja przybliżająca temat niskiej emisji  w nawiązaniu do bajki Żbik Pruszek i Dzielny Maluszek, w sposób przystępny dla wszystkich grup wiekowych przekazuje informację o źródłach i formach zanieczyszczeń powietrza, przedstawia działania w zakresie zwalczania niskiej  emisji z informacją o możliwościach dofinansowania wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizacji.

Spot

Przeprowadzona kampania miała za zadanie przede wszystkim zmianę zachowań społeczeństwa na zdecydowanie bardziej prozdrowotne i proekologiczne, aktywizację Mieszkańców Pruszkowa oraz wzrost zainteresowania i poparcie dla działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza.

Liczymy na dalszą współpracę i zaangażowanie Mieszkańców Pruszkowa w działania na rzecz ochrony powietrza w naszym Mieście.

Artykuł Podsumowanie kampanii informacyjno – edukacyjnej z 2019 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

XVI Sesja Rady Miasta

XVI Sesja Rady Miasta odbędzie się 15 stycznia 2020 roku o godzinie 17.00 w sali nr 21 Urzędu Miasta Pruszkowa. Dokumenty, które będą rozpatrywane podczas Sesji można pobrać pod linkiem.

 Wniosek Prezydenta w sprawie zwołania Sesji RM.

Obraz i dźwięk z sesji jest transmitowany na żywo na stronie miasta Pruszkowa w Biuletynie Informacji Publicznej. Udział w sesji oznacza wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku.

Artykuł XVI Sesja Rady Miasta pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Rodzic w Internecie – darmowe szkolenie

Zapraszamy na darmowe szkolenia z cyklu „Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Pruszkowa”. Szkolenia zostały podzielone na 6 modułów tematycznych, pierwszy pn. „Rodzic w Internecie” odbędzie się już 18 i 19 stycznia w godz. 10:00 – 16:00 w Szkole Podstawowej nr 3.

Moduł ten przeznaczony jest dla rodziców i opiekunów, a jego celem jest przygotowanie rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci oraz reagowania na sytuacje zagrożenia.  Podczas szkolenia uczestnicy poznają źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Województwa Mazowieckiego” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Kolejne szkolenie z modułu pn. „Rodzic w Internecie” odbędzie się 1 i 2 lutego w godzinach w godz. 10:00 – 16:00.

Jak zapisać się na wybrane szkolenie?
Mailowo: zapisy@miasto.pruszkow.pl
Telefonicznie (w godzinach pracy Urzędu Miasta): 22 735-87-38
Osobiście w pokoju nr 114 w Urzędzie Miasta Pruszkowa (w godzinach pracy Urzędu Miasta).

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Dokumenty niezbędne do zapisania się na szkolenia:

Formularz_zgloszeniowy
Deklaracja udziału w projekcie
Deklaracja_wybranego_modulu_szkolenia
Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_obowiazkiem_informacyjnym_odbiorcy_ostatecznego
Oswiadczenie_od_osoby_niepelnosprawnej
Zarządzenie Prezydenta

 

Artykuł Rodzic w Internecie – darmowe szkolenie pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Stypendia sportowe w 2020 roku

Prezydent Miasta Pruszkowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendium sportowe w 2020 roku dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Warunki merytoryczne, jakie powinien spełniać zawodnik ubiegający się o stypendium sportowe, zostały określone w Zarządzeniu nr 4/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 stycznia 2020 roku.

Treść dokumentu dostępna jest na pod linkiem  Zarządzenie nr 4/2020

Artykuł Stypendia sportowe w 2020 roku pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Ogólnopolski konkurs poetycki im. C.K. Norwida

ZAPRASZAMY POETÓW DO UDZIAŁU W OSIEMNASTEJ EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO IM. C. K. NORWIDA

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, organizuje osiemnastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk literackich, do związków i stowarzyszeń twórczych, a także do poetów nie zrzeszonych. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród, nastąpi  24 maja 2020 roku w Pruszkowie, podczas uroczystego spotkania autorów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie.

REGULAMIN – warunki Konkursu

 1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci niezrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi *trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie niepublikowanych i nienagradzanych:

– jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;

– dwa wiersze o tematyce dowolnej,

*każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora..

Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.

 1. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 20 marca 2020 r.
 2. Oceny nadesłanych utworów dokona profesjonalne JURY powołane przez organizatora.
 3. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej publikacji.
 4. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 24 maja 2020 roku.
 5. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad .
 6. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
 7. Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finał.

 

NAGRODY

I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN,

oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.

 

ADRES ORGANIZATORA

Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza

ul. Kraszewskiego 13

05-800 Pruszków

(z dopiskiem „NORWID”)

Artykuł Ogólnopolski konkurs poetycki im. C.K. Norwida pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej