Pomoc weterynaryjna w Pruszkowie

Wychodząc na przeciw zwierzętom mieszkańców Pruszkowa, Urząd Miasta Pruszkowa rozpisał przetarg na Usługi weterynaryjne.

Część 1) Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi i wolno-żyjącymi z terenu miasta Pruszkowa.

a/ Udzielaniu na wezwanie doraźnej pomocy weterynaryjnej na miejscu zdarzenia, bezpańskim, rannym w wypadku zwierzętom, które ze względu na zły stan zdrowia nie mogą być przewiezione do schroniska –na zasadzie pogotowia weterynaryjnego
b/ Udzieleniu pomocy chorym bezdomnym zwierzętom na miejscu ich bytowania, ewentualnie dalsze leczenie z pobytem w siedzibie Wykonawcy
c/ Sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych z pobytem nie dłuższym niż 3 dni w siedzibie wykonawcy
d/ Eutanazji ślepych miotów oraz zwierząt (w przypadku konieczności) e/ Elektronicznym znakowaniu zwierząt wraz z rejestracją w bazie.

Część 2) Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji u zwierząt domowych posiadających właścicieli, elektroniczne znakowanie oraz usypianie ślepych miotów w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt.

a/ Sterylizacji i kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) posiadających właścicieli.
b/ Elektronicznym znakowaniu zwierząt wraz z rejestracją w bazie. c/ Eutanazji ślepych miotów psów i kotów.

Więcej informacji na stronie BIP

 

Artykuł Pomoc weterynaryjna w Pruszkowie pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Uruchomienie przetargu na kompletne sztuczne lodowisko

Przedmiotem przetargu jest : Dostawa, montaż, uruchomienie i demontaż kompletnego sztucznego lodowiska wraz z zapewnieniem profesjonalnej obsługi i infrastruktury.

Tryb przetargu: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.11.2019r., godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 14.11.2019r., godz. 12:15

Lodowisko o powierzchni ok. 600 m2 na górnym zewnętrznym parkingu terenie galerii handlowej pn.: Nowa Stacja przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie.

Termin realizacji umowy:
a) uruchomienie lodowiska – nie później niż od dnia 14.12.2019 r.,
b) zakończenie funkcjonowania lodowiska – dnia 31.03.2020 r. lub wcześniej na wniosek Zamawiającego.

Więcej o samym przetargu znajduje się na stronie BIP pod linkiem.

sztuczne lodowisko

Artykuł Uruchomienie przetargu na kompletne sztuczne lodowisko pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Nowe oświetlenie boiska

Nowe oświetlenie boiska „Ligii Szóstek Piłkarskich Osiedla Staszica” gotowe.

30 października br. nastąpił oficjalny odbiór końcowy robót związanych z budową oświetlenia płyty boiska piłkarskiego „Ligii Szóstek Piłkarskich Osiedla Staszica” w Pruszkowie. W obrębie boiska ustawiono 6 słupów oświetleniowych z 12 lampami typu LED, które zagwarantują zawodnikom, jak i kibicom odpowiednie warunki do korzystania z obiektu. Budowa oświetlenia została wykonana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Na realizację inwestycji przeznaczono środki w wysokości około 83 390,00 zł.

Artykuł Nowe oświetlenie boiska pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Linarium w Parku Mazowsze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w październiku br na terenie Parku Mazowsze wykonane zostały prace polegające na wymianie nawierzchni pod linarium.
W miejscu warstwy piachu wykonana została nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa o powierzchni 180m2.

Mamy nadzieję, że przeprowadzona modernizacja spowoduje większe zainteresowanie istniejącym urządzeniem oraz poprawi estetykę otoczenia.

Artykuł Linarium w Parku Mazowsze pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Godziny pracy Urzędu Miasta

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 217/2019, 24 grudnia 2019 r. ustalono dniem wolnym od pracy. W związku z tym 23 listopada 2019r. (sobota) będzie dniem pracy Urzędu Miasta w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

 

Artykuł Godziny pracy Urzędu Miasta pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Dofinansowanie na budowę parkingów Parkuj i Jedź

Dzisiaj Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch podpisał umowę na budowę dwóch parkingów Parkuj i Jedź przy ul. Pawiej i Sadowej w Pruszkowie.

Projekt realizowany jest w ramach porozumienia partnerskiego zawartego pomiędzy Gminą Michałowice, Miastem Pruszków,  Gminą Grodzisk Mazowiecki, Gminą Milanówek, Miastem Sulejówek i Miastem Żyrardów.

Całkowita wartość  inwestycji wynosi 24,3 mln złotych, a dofinansowania z budżetu państwa i z Unii Europejskiej wynosi 21,6 mln złotych.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza oraz rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingów typu „Parkuj i Jedź” na terenie Pruszkowa, Grodziska Mazowieckiego, Michałowic, Milanówka, Sulejówka i Żyrardowa. Korzystanie z parkingów będzie bezpłatne. Oprócz mieszkańców gmin partnerskich, z wybudowanych parkingów korzystać będą mogli mieszkańcy innych sąsiednich gmin, będzie możliwość pozostawienia samochodu na parkingu i kontynuowania podróży do Warszawy pociągiem.

 

 

 

Artykuł Dofinansowanie na budowę parkingów Parkuj i Jedź pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Miejska Kryta Pływalnia KAPRY zyskała nową platformę dla niepełnosprawnych

W Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY wymieniona została platforma dla osób niepełnosprawnych. Oddany do użytku sprzęt, umożliwi wymagającym pomocy w przemieszczaniu się mieszkańcom korzystanie z obiektu bez żadnych przeszkód i barier architektonicznych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 94 500,00 zł brutto.

Artykuł Miejska Kryta Pływalnia KAPRY zyskała nową platformę dla niepełnosprawnych pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Poszukiwany Zastępca Naczelnika w Wydziale Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miasta

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza nabór kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków – Zastępca Naczelnika w Wydziale Realizacji Inwestycji (pełny etat).

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • nieposzlakowana opinia;

 • wykształcenie wyższe techniczne budowlane;

 • minimum 4-letni udokumentowany staż pracy, w tym co najmniej 3 letni udokumentowany staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku – sprawowanie nadzoru budowlanego;

 • minimum 3-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku związanym z nadzorem lub realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czynna przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa;

 • doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi;

 • znajomość przepisów prawa budowlanego i z nim związanych;

 • znajomość procedur zamówień publicznych;

 • znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych;

 • znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym i o finansach publicznych;

 • znajomość pracy z komputerem (Microsoft Word, Microsoft Excel);

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

 • dyspozycyjność;

 • odporność na stres;

 • zdolności negocjacyjne;

 • prawo jazdy kat. B.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kubaturowych, w zakresie merytorycznym i finansowym;

 • w uzasadnionych przypadkach pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi;

 • nadzór nad sprawami związanymi z zaopatrzeniem Gminy w energię;

 • wydawanie w imieniu Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych związanych z zarządzaniem pasem drogowym;

 • udział w pracach Komisji Przetargowej dla zadań realizowanych przez wydział;

 • współpraca z Naczelnikiem Wydziału w zakresie realizacji zadań Wydziału Realizacji Inwestycji, kierowanie pracą wydziału podczas nieobecności Naczelnika;

 • zgłaszanie wniosków do projektu budżetu na następny rok;

 • udział w posiedzeniach Komisji i w sesjach Rady Miasta Pruszkowa;

 • wykonywanie innych poleceń przełożonych wynikających z powyższego zakresu czynności.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku urzędu – przy komputerze, z dokumentami, siedząca, kontakt osobisty z interesantem.

Praca w terenie – nadzór nad realizacją zadań Wydziału Realizacji Inwestycji.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w Urzędzie Miasta Pruszkowa był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

 • list motywacyjny;

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany

staż pracy;

 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych – podpisane własnoręcznie;

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe–

podpisane własnoręcznie;

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – podpisane własnoręcznie.

Druk kwestionariusza oraz informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa w procesie rekrutacji są do pobrania na stronie www.bip.pruszkow.pl

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta Pruszkowa

ul. J.I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków,

z dopiskiem na kopercie: dotyczy naboru na stanowisko Zastępca Naczelnika w Wydziale Realizacji Inwestycji w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 14.00

O zachowaniu terminu składania dokumentów rekrutacyjnych decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa.

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.

Artykuł Poszukiwany Zastępca Naczelnika w Wydziale Realizacji Inwestycji w Urzędzie Miasta pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Komunikacja miejska na liniach 3 i 3BIS

Urząd Miasta Pruszkowa informuje, że w związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zdziarskiej i ulicy Korczaka, od 15 listopada 2019 r. (piątek) zostanie przywrócona podstawowa trasa funkcjonowania linii 3 i 3BIS. Przywrócone zostaną przystanki: Zbigniewa oraz Tuwima.

Dodatkowe informacje:
Wydział Strategii i Rozwoju
Urząd Miasta Pruszkowa
Tel.: 22 735 88 35

Artykuł Komunikacja miejska na liniach 3 i 3BIS pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Podpisanie umowy na opiekę stomatologiczną

Wczoraj zawarto umowę pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, a Corten Medic, dotyczącą opieki stomatologicznej nad uczniami pruszkowskich szkół podstawowych.

Świadczenia stomatologiczne dla 5559 uczniów szkół podstawowych realizowane będą w gabinetach pielęgniarskich na terenie szkół – profilaktyka, w dentobusach oraz w szkolnym gabinecie stomatologicznym utworzonym i wyposażonym przez Corten Medic. Gabinet ten będzie zlokalizowany w szkole podstawowej nr 10 w Pruszkowie. Wszystkie świadczenia będą wykonywane uczniom bezpłatnie.

Współpraca obejmuje cztery obszary:
– Edukację – w tym obszarze przeprowadzone zostaną działania edukacyjne oraz poszerzające świadomość tematu profilaktyki oraz zachowań prozdrowotnych wśród uczniów zarówno podczas wizyt w gabinecie lekarskim, jak i dedykowanych spotkań z rodzicami.
– Diagnostyka i profilaktyka – badania przesiewowe wśród uczniów, na podstawie których każdy uczeń otrzyma indywidualny plan leczenia oraz zalecenia dalszego postępowania.
– Leczenie stomatologiczne – realizowane w pełnym zakresie, w gabinecie szkolnym zakres jest regulowany przez Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia i Zarządzenie NFZ.
– Realizacja i wsparcie w założeniu gabinetu stomatologicznego.

Artykuł Podpisanie umowy na opiekę stomatologiczną pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej