Wyniki głosowania i lista rankingowa projektów – Budżet Obywatelski 2021

Zgodnie z § 16 ust.1 Rozdziału 2 Uchwały Nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, podaję do publicznej wiadomości wyniki głosowania przeprowadzonego w dniach 15 – 24 lipca 2020 roku.
Pod głosowanie mieszkańców Pruszkowa w ramach Budżetu Obywatelskiego poddano 44 projekty. W wyniku głosowania tradycyjnego, za pomocą papierowych kart do głosowania, jak i internetowego za pośrednictwem strony www.budzetobywatelski.pruszkow.pl przyznano łącznie 30 258 punktów, w tym 29 279 ważnych, a 979 nieważnych.
Wyniki głosowania BO 2021

Zgodnie z § 16 ust.1 Rozdziału 2 Uchwały Nr VI.71.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego, podaję do publicznej wiadomości  listę rankingową projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa 2021. Lista obejmuje wyłącznie projekty, które uzyskały co najmniej 150 punktów, kwalifikujących je do udziału w wyborze projektów do realizacji.
Lista rankingowa BO 2021

 

 

 

Artykuł Wyniki głosowania i lista rankingowa projektów – Budżet Obywatelski 2021 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zmarł Adam Janczewski

Z przykrością i wielkim żalem zawiadamiamy o śmierci Adama Janczewskiego wieloletniego Prezesa Zarządu Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Adam Janczewski był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował od 1969 roku, przez ostatnie 20 lat pracy zawodowej pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Udzielał się, pracując społecznie i pełniąc funkcje takie jak: wiceprezes Unii Spółdzielców Mieszkaniowych, prezes Stowarzyszenia Domy Spółdzielcze, członek Zarządu w Radzie Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego,  przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Służbie Zdrowia Powiatowego Urzędu Pracy, przewodniczący Rady Polityki Realnej, wiceprezes w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, prezes zarządu Forum Gospodarczego Miasta Pruszkowa.

Bliskim składamy najszczersze kondolencje.

Artykuł Zmarł Adam Janczewski pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Przebadaj się bezpłatnie – tętniak aorty brzusznej

Ministerstwo Zdrowia zaprasza osoby w wieku 65 lat i powyżej do udziału w Ogólnopolskim programie badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej, realizowanego w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”. W ramach programu pacjentom oferowane jest bezpłatne badanie ultrasonograficzne, którego celem jest stwierdzenie występowania tętniaka aorty brzusznej.
Badania wykonywane są u osób w wieku 65 lat i powyżej, u których stwierdzono występowanie co najmniej trzech czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, spośród wymienionych poniżej:
– choroba wieńcowa,
– palenie tytoniu,
– nadciśnienie tętnicze,
– hiperlipidemia,
– płeć męska.
Celem realizacji Ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej jest zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej. W latach 2018-2020 planowane jest objęcie badaniem przesiewowym 30 tys. osób.

Na badania można zarejestrować się za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: (22) 211 18 64. Infolinia pracuje w godzinach 8.00-16.00.
Program badań przesiewowych realizowany jest w następujących ośrodkach:
– Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

– Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137
02-507 Warszawa

Artykuł Przebadaj się bezpłatnie – tętniak aorty brzusznej pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Planowane otwarcie Pływalni „Kapry”

Cieszymy się, że możemy poinformować o planowanym otwarciu pływalni 14 sierpnia 2020r.!
Prosimy o zapoznanie się ze szczególnymi warunkami korzystania z pływalni:
• Wchodząc do budynku należy użyć płynu do dezynfekcji rąk, który znajduje się przy drzwiach wejściowych, kasie pływalni oraz przebieralniach.
• Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni mają obowiązek zasłonienia ust i nosa z wyłączeniem kąpieli pod natryskami i hali basenowej.
• Na terenie przebieralni obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką.
• Obowiązkowy dystans społeczny 1,5 m.
• Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.
W przypadku złego samopoczucia zostań w domu!
Przed przyjściem zapoznaj się z nowym regulaminem Pływalni dostępnym na stronie.
3 sierpnia 2020r. zostały przeprowadzone wszystkie niezbędne badania wody, planowane otwarcie zależy od wyników badań, bez których pływalnia nie może być dopuszczona do użytku.

Artykuł Planowane otwarcie Pływalni „Kapry” pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Minister edukacji -1 września uczniowie wracają do szkół

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że 1 września rok szkolny tradycyjnie rozpocznie się we wszystkich szkołach.

Ministerstwo edukacji zakłada trzy modele prowadzenia edukacji w roku szkolnym 2020/2021. 1 września uczniowie wracają do szkół i nauczania tradycyjnego, ale w razie lokalnego pogorszenia sytuacji epidemicznej możliwy będzie tryb mieszany lub całkowicie zdalny.

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia

W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)

Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą e-maila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne

Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Bezpieczeństwo sanitarne mają zapewnić wytyczne, które zostały opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

 Nowe wytyczne GIS w linku.

W pierwszej połowie sierpnia – między 10 a 14 minister wyda akty prawne, które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia. Zmiany dotyczące zawieszania zajęć przez dyrektora szkoły będą wprowadzone w rozporządzeniu MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Artykuł Minister edukacji -1 września uczniowie wracają do szkół pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Pruszkowa, Pawła Makucha 13 sierpnia 2020r. (czwartek) Urząd Miasta czynny będzie w godzinach od 8.00 do 14.00, a 14 sierpnia 2020r. (piątek) ustala się dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta w Pruszkowie.

Artykuł Zmiana godzin pracy Urzędu Miasta pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Mały grant – tenis stołowy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), uznając celowość realizacji zadania publicznego z inicjatywy organizacji pozarządowej, przedstawiam uproszczoną ofertę złożoną przez Fundację „LIMA” KS LIMA Pruszków, ul. Faraona 1/13, 05-804 Pruszków, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wakacje z tenisem stołowym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców z terenu Pruszkowa” z dofinansowaniem w kwocie brutto 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 13.08.2020 r. do dnia 27.08.2020 r.
Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 11 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków lub drogą elektroniczną na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl

Treść dokumentu dostępna jest na stronie BIP.

Artykuł Mały grant – tenis stołowy pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Rusza przebudowa ulicy Działkowej

Przed nami, kolejna bardzo ważna i wyczekiwana od wielu lat inwestycja. W dniu dzisiejszym Prezydent Paweł Makuch oraz Zastępca Prezydenta Konrad Sipiera podpisali umowę na budowę ul. Działkowej na odcinku od ul. Dębowej do tunelu pod torami PKP.
Inwestycja ta jest ostatnim odcinkiem przebudowy ciągu ulic Działkowa – Błońska łączącego drogi powiatowe ul. Przyszłości z ul. Promyka. Zakres inwestycji będzie obejmował budowę:
– jezdni szerokości 6,5 m – 7,0 m,
– obustronnych chodników,
– wydzielonej asfaltowej ścieżki rowerowej,
– ronda na skrzyżowaniu z ul. Akacjową zwiększającego bezpieczeństwo ruchu drogowego,
Ponadto droga będzie wyposażona w wyniesione przejścia dla pieszych oraz zatoki dla autobusów, a pas zieleni pomiędzy ścieżką rowerową, a jezdnią zostanie obsadzony drzewami oraz krzewami.
Roboty budowlane rozpoczną się na przełomie sierpnia i września. Obecnie trwają prace przygotowawcze. Jest opracowywany i uzgadniany projekt czasowej organizacji ruchu, pomiary i tyczenia geodezyjne.
Całkowity koszt inwestycji to 3 659 250 zł. Termin zakończenia budowy ul. Działkowej to 30.11.2020.

Artykuł Rusza przebudowa ulicy Działkowej pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Inwestycje realizowane przez miasto w okresie wakacyjnym

Wydział Realizacji Inwestycji informuje, że w okresie wakacyjnym zostaną ukończone następujące inwestycje:

Inwestycje kubaturowe:

1)Kończy się realizacja największej inwestycji oświatowej Miasta Pruszkowa tj. „Budowy obiektów oświatowo-sportowych Gąsin” przy ul. Pływackiej/Kaletniczej. W zakresie inwestycji była budowa Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Przedszkola Miejskiego nr 16 wraz z infrastrukturą zewnętrzną, w tym parkingami, placami zabaw, boiskiem sportowym do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, 4-torową bieżnią lekkoatletyczną oraz skocznią w dal.
2)Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju.
3)Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul Hubala.
4)Przebudowa 3-torowej bieżni lekkoatletycznej wraz z skocznią w dal, na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala.

Remonty w obiektach oświatowych takich jak:

1) SP1 przy ul. Topolowej – Naprawa obróbek blacharskich i podbitki dachowej, zabezpieczenie konstrukcji dachu przed warunkami atmosferycznymi, naprawę nawierzchni boiska szkolnego (ok 225m2),
2) SP3 przy al. Wojska Polskiego – Wymiana kolejnego odcinka ogrodzenia (ok 125mb),
3) SP6 przy ul. Lipowej – Wymiana instalacji WOD-KAN w pom. piwnic, kuchni, szatni, łazienkach,
4) SP9 przy ul. Mostowej – Ekspertyza stanu technicznego zarysowań ścian zgodnie z zaleceniami z protokołu okresowej kontroli budynku oraz naprawa obudów kanałów wentylacyjnych sali gimnastycznej,
5) ŻM2 przy ul. Antka 7 – przystosowanie jednego z pomieszczeń na pokój pielęgniarski,
6) PM5 przy ul. Narutowicza – wymiana pozostałej stolarki okiennej, naprawa elewacji, częściowa wymiana ogrodzenia,
7) PM10 przy ul. Chopina – naprawa elewacji, prace malarskie.
8)PM3 przy ul. Chopina – wymiana części ogrodzenia, wymiana słupów oświetleniowych, częściowa izolacja pionowa ścian zewnętrznych, roboty malarskie i naprawcze parkietu w jednej z sal.
9) PM12 przy ul. Andrzeja – Usunięcie boazerii, wymiana parapetów i podłogi w jednej z sal, roboty malarskie, wymiana terakoty przy schodach, naprawa ogrodzenia.

Inwestycje w sąsiedztwie szkół i przedszkoli:

1) Budowa ul. Kaletniczej na odcinku od ul. Pływackiej do ul. Robotniczej
2) Budowa łącznika ul. Topolowej z ul. Narutowicza – wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.
3)Pozostałe budowy (ul. Wokulskiego, ul. Rumiankowa, ul. Lisieckiego, ul. Działkowa, ul. Torfowa, ul. 1-go Sierpnia, ul. Polna) mają późniejsze terminy realizacji.

 

 

Artykuł Inwestycje realizowane przez miasto w okresie wakacyjnym pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej