Poszukiwany Administrator IT w Urzędzie Miasta

Prezydent Miasta Pruszkowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Pruszkowa ul. J.I. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków

Podinspektor/Inspektor w Wydziale Organizacyjnym w Referacie ds. systemów teleinformatycznych – pełny etat.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych ,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie wyższe,

 • minimum 3 lata stażu pracy w obszarze IT (w przypadku stanowiska Inspektor).

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym,

 • dobra znajomość budowy komputerów, systemów operacyjnych oraz pakietów biurowych,

 • umiejętność zarządzania serwerem plików, pocztą elektroniczną, systemem antywirusowym, serwerami aplikacji,

 • znajomość technologii/zagadnień LAN, WAN, WLAN, WWAN, VPN,

 • dobra znajomość platformy MS Windows (Windows 7/8/10, Serwer 2003/2008/2012/2016),

 • umiejętność zarządzania kontrolerem domeny i usługami katalogowymi (Active Directory, OpenLDAP),

 • zdolności komunikacyjne, w tym umiejętność przekładania języka technicznego na język zrozumiały dla klienta wewnętrznego,

 • znajomość j. angielskiego w stopniu wystarczającym do rozumienia dokumentacji,

 • znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych,

 • znajomość funkcjonowania sieci lokalnych,

 • znajomość technologii CISCO,

 • dobra znajomość zagadnień transmisji danych w sieciach IP,

 • doświadczenie w pracy z systemami elektronicznego wspomagania obiegu dokumentów,

 • umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej i specyfikacji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • rozwiązywanie problemów użytkowników związanych ze środowiskiem roboczym, w tym instalacja i konfiguracja stacji roboczych dla pracowników urzędu,

 • obsługa centrali voip w zakresie dodawania/usuwania telefonów,

 • zarządzanie serwerami Microsoft, Linux,

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzania danych w sieciach teleinformatycznych,

 • planowanie, realizacja i ocena dokonanych wdrożeń w systemach informatycznych,

 • administrowanie serwerami plików i poczty elektronicznej,

 • zarządzanie prawami dostępu do aplikacji i katalogów,

 • zarządzanie licencjami,

 • konserwacja sprzętu i instalacja, w tym aktualizacja oprogramowania na komputerach użytkowników,

 • uczestnictwo we wdrożeniach środowisk i systemów IT,

 • tworzenie instrukcji związanych z systemami IT wykorzystywanymi w urzędzie,

 • realizacja wewnętrznych zadań IT,

 • obsługa zgłoszeń przez HelpDesk.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku Urzędu, związana z pracą przy komputerze, siedząca, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz przemieszczanie się wewnątrz budynku oraz w terenie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze w Urzędzie Miasta Pruszkowa był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • list motywacyjny,

 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany

staż pracy,

 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw

publicznych – podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe–

podpisane własnoręcznie,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego – podpisane własnoręcznie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Druk kwestionariusza oraz informacja o przetwarzaniu danych przez Urząd Miasta Pruszkowa w procesie rekrutacji są do pobrania na stronie www.bip.pruszkow.pl .

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Miasta Pruszkowa

ul. J.I. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków

Z dopiskiem na kopercie: dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor/Inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Referat ds. systemów teleinformatycznych w terminie

do 5 listopada 2019r. do godziny 16.00.

O zachowaniu terminu składania dokumentów rekrutacyjnych decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa.

Wybrany kandydat przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć do wglądu oryginały świadectw pracy, zaświadczeń i innych złożonych dokumentów.

Artykuł Poszukiwany Administrator IT w Urzędzie Miasta pochodzi z serwisu Pruszków.Poszukiwany Administrator IT w Urzędzie Miasta
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *