Warunki przyjmowania dzieci do Żłobków Miejskich w Pruszkowie w 2021/2022

Rekrutacja dzieci do żłobków obejmuje dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Zapisy za pomocą systemu elektronicznego będą odbywały się od 01 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 15 marca 2021 r. do godz. 16.00. Rodzice mają do wyboru  jedną z trzech placówek.

Rodzice bądź opiekunowie prawni w terminie do 15 marca 2021 r. są zobowiązani wydrukowany wniosek, który został zarejestrowany w systemie podczas elektronicznej rekrutacji, złożyć w placówce w miejscu wyznaczonym przez Dyrektorów. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające kryteria naboru. Jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobków składają:

Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej” w terminie od 12 lutego 2021 r. od godz. 8.00 do 19 lutego 2021 r.  do godz. 16.00 .

Jedynie w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji.

Do placówek przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) są zameldowani / mieszkają na terenie Miasta Pruszkowa (dokument potwierdzający miejsce zameldowania/zamieszkania rodziców i kandydata).

 Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka

Każdemu z kryteriów przypisana jest określona liczba punktów oraz wymienione zostały niezbędne dokumenty potwierdzające ich spełnianie.

Lp. Kryterium  Liczba

Punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia uprawnień do skorzystania z kryteriów
1. Dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci
i więcej z wyłączeniem dzieci powyżej
18-stego roku życia).
20 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata  oraz akty urodzenia do wglądu.
2. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 20 Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (ksero dokumentu, oryginał do wglądu).
3. Dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się  (punktacja dla każdego rodzica osobno) 25 Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców, dokumenty potwierdzające prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub zaświadczenie z uczelni
o rozpoczętych studiach dziennych.
4. Dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 1 Dokument potwierdzający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności rodzica lub prawnego opiekuna dziecka

(oryginał do wglądu).

5. Dzieci objęte pieczą zastępczą 15 Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011r. o systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020r. poz. 821).
6. Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica osobno). 5 Elektroniczne potwierdzenie złożenia rozliczenia PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w przypadku wersji papierowej – pierwsza strona druku PIT potwierdzona przez Urząd Skarbowy.
7. Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a)      w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)
1 pkt;

b)       w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

 

Wzór:

100% kwoty, o której      mowa w art w art. 5

pkt.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych*

liczba punktów =

dochód na osobę w     rodzinie dziecka

 

1 Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę    w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz

wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na

osobę w rodzinie kandydata.

 

* wysokość  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) – podana zgodnie
z § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się
o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokość świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1497) – 674 zł.

Podsumowanie rekrutacji

Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora żłobka:

  • potwierdza spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do żłobka,
  • ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego;
  • w przypadku nieprzedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dokumentów
    w wersji papierowej potwierdzających spełniania kryteriów, komisja rekrutacyjna nie będzie rozpatrywała i  uwzględniała  danego kryterium.

W trakcie roku w miarę posiadanych wolnych miejsc, dzieci przyjmowane będą do placówki na podstawie wygenerowanej listy oczekujących. Warunkiem przyjęcia będzie zwolnienie miejsca w danej grupie wiekowej.

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia” art. 150 ust. 6 z 14.06.2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910 ze zm.)

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODU NA OSOBĘ W RODZINIE

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Uchwała Nr XLV.471.2018 r. Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26.04.2018 r.,Uchwała Nr XLV.472.2018 r. Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26.04.2018 r.,Uchwała Nr XLIII.450.2018 r. Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1.03.2018 r.,Uchwała Nr XXXIII.339.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28.01.2021 r.,Uchwała Nr XXXIII.340.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28.01.2021 r.,Uchwała Nr XXXIII.341.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28.01.2021 r, Statut żłobków.

 

Artykuł Warunki przyjmowania dzieci do Żłobków Miejskich w Pruszkowie w 2021/2022 pochodzi z serwisu Pruszków.Warunki przyjmowania dzieci do Żłobków Miejskich w Pruszkowie w 2021/2022
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *