Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę, 13 października 2019 r.

Tego dnia wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów.

Mieszkańcy Pruszkowa będą głosować na kandydatów do Sejmu w okręgu nr 20, do Senatu
w okręgu
nr 41.

Lokale wyborcze będą działać w godz. 7.00-21.00.

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Prawo wybierania posiada obywatel polski, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat,

  • nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

  • nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

  • nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Osoby, które chcą zagłosować w Pruszkowie, a nie są tutaj zameldowane, mogą dopisać
się do spisu lub rejestru wyborców.

Pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć najpóźniej do 08 października 2019r.

Pobierz wniosek.

Wnioski o dopisanie do spisu lub rejestru wyborców należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16. (parter, stanowisko nr 8 ).

Należy pamiętać, że można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

Osoby niezameldowane w Pruszkowie, które już wcześniej (np. przed ostatnimi wyborami samorządowymi) dopisały się do rejestru wyborców postępują tak, jak zameldowani mieszkańcy.

Lista lokali wyborczych wraz z przypisanymi do nich adresami.

Wyborca, zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 11 października 2019r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania należy okazać w dniu wyborów, w wybranej komisji wyborczej, w miejscu, w którym jego posiadacz będzie chciał zagłosować.

WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA WRAZ Z UPOWAŻNIENIEM DO JEGO ODBIORU.

Szczegółowe informacje dostępne pod wskazanymi niżej adresami:

https://www.gov.pl/web/gov/dopisz-sie-do-spisu-wyborcow

https://www.gov.pl/web/gov/wpisz-sie-do-rejestru-wyborcow

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo uzyskać informacje dotyczące:

  1. terminów wyborów oraz godzin głosowania;

  2. właściwego dla siebie okręgu wyborczego i obwodu głosowania;

  3. lokali obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego;

  4. warunków dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

  5. komitetów wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatów i list kandydatów;

  6. warunków oraz form głosowania.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/statics/informacje/pliki/1565604580_Informacja_o_uprawnieniach_wyborcow_niepelnosprawnych.pdf

Ponadto można skorzystać z :

Głosowania korespondencyjnego zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, wyborca z niepełnosprawnościami musi zgłosić komisarzowi wyborczemu do dnia 30 września 2019 r. Pakiet wyborczy dostarczany jest wyborcy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Wyborca wypełnia kartę do głosowania i odsyła w kopercie zwrotnej zgodnie z instrukcjami zawartymi w kodeksie wyborczym oraz otrzymanym pakiecie wyborczym. Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Głosowanie przez pełnomocnika – pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca wpisany do rejestru wyborców musi najpóźniej do dnia 04 października 2019 r. złożyć wniosek. Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego (parter, pokój nr 14).

WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dostępny pod adresem:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/statics/informacje/pliki/1565787935_Wzory_dokumentow_niepelnosprawni-strony-6-7.pdf

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/statics/informacje/pliki/1565787973_Wzory_dokumentow_niepelnosprawni-strony-14-15.pdf

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zamiar-glosowania-korespondencyjnego

Artykuł Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej pochodzi z serwisu Pruszków.Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *