Pantera ochroni Jeziorko Czerniakowskie

Pantera ochroni Jeziorko Czerniakowskie

Zarząd Zieleni Miejskiej rozstrzygnął wczoraj przetarg na ochronę Jeziorka Czerniakowskiego. W rolę strażnika rezerwatu wcieli się Biuro Ochrony Pantera.

Od czerwca brzegi rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie ma patrolować agencja Pantera. Jej ochroniarz ubrany w mundur i kamizelkę z napisem „Strażnik rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie” będzie kontrolował stan ścieżki i nadzorował utrzymanie czystości. Ma też za zadanie interweniować u służb porządkowych w wypadku zagrożenia pożarem lub dewastacją.

Monitoring rezerwatu będzie prowadzony od czerwca do końca września między 6 rano a 22 wieczorem we wszystkie dni tygodnia.

Obowiązkiem strażnika rezerwatu będzie obejście całej linii brzegowej co najmniej raz na trzy godziny. W przypadku stwierdzenia zachowań niezgodnych z planem ochrony rezerwatu (np. palenia grilli i ognisk) ochroniarz Pantery ma wzywać sprawców do zaprzestania działań lub opuszczenia terenu, a jeśli to nie poskutkuje, powiadamiać policję, straż miejską, straż pożarną lub inne służby. Strażnik będzie miał do dyspozycji również swoich kolegów z agencji. W ciągu 15 minut od zgłoszenia na wskazane przez strażnika miejsce ma przyjechać dwóch dodatkowych uzbrojonych ochroniarzy Pantery.

Rola strażnika nie kończy się na informowaniu służb i przestrzeganiu sprawców, by zaniechali nielegalnych działań. Ma on też pomagać w łapaniu sprawców. Precyzyjnie mówiąc, ma on dołożyć „należytej staranności w ujęciu osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji”.

Pracownik Pantery będzie dobrze widoczny i wyposażony. Ma posiadać komórkę z numerem telefonu dostępnym dla mieszkańców, mundur z logiem firmy ochroniarskiej, odblaskową kamizelkę, imienny identyfikator oraz… „środki przymusu bezpośredniego”. Na mundurze i kamizelce musi znaleźć się określenie „Strażnik rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie”.

Pełny tekst umowy z wykonawcą publikujemy poniżej.

Zakres umowy

Ochrona terenów przyległych do Jeziorka Czerniakowskiego

Obmiar:

•Powierzchnia – 13,8 ha.

•Termin wykonywania prac – wykonanie usług związanych z monitorowaniem stanu rezerwatu w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 września w godzinach 6-22 przez wszystkie dni tygodnia.

Opis przedmiotu zamówienia:

1.   Przedmiot zamówienia obejmuje bezpośrednią ochronę fizyczną REZERWATU świadczoną całodobowo we wszystkie dni miesiąca w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2019 r. w systemie jednoosobowym przez pracowników posiadających licencję ochroniarską co najmniej pierwszego stopnia.

2.   Wykonawca zobowiązany jest do:

a)  przeciwdziałania naruszaniu przepisów obowiązujących na terenie rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie;

b)  przeciwdziałania zaśmiecaniu, kłusownictwu, przebywaniu osób trzecich w miejscach do tego nieprzeznaczonych, kradzieżom, niszczeniu i uszkadzaniu mienia (w tym również elementów przyrody);

c)   dokonywania systematycznych i ciągłych obchodów chronionego obiektu (cały obiekt należy obejść dookoła co najmniej jeden raz na 3 godziny);

d)  niezwłocznego zawiadomienia terenowej jednostki Policji lub Straży Miejskiej w przypadku zaobserwowania sytuacji związanych z naruszeniem przepisów ochrony przyrody, w szczególności planu ochrony rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie dokonywania systematycznych i ciągłych obchodów pieszych chronionego obiektu, przynajmniej raz na 3 godziny należy obejść cały obiekt dookoła po szlaku wyznaczonym w planie ochrony rezerwatu przyrody;

e)  nadzór nad przestrzeganiem przez użytkowników planu ochrony rezerwatu przyrody (Strażnik zobowiązany jest do posiadania wiedzy z zakresu przepisów ochrony przyrody);

f)   wzywania osób do opuszczenia terenu w przypadku stwierdzenia zakłócania porządku;

g)  dołożenia należytej staranności w ujęciu osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji;

h)  niezwłocznego informowania o zauważonych zagrożeniach obiektu właściwych jednostek: przedstawiciela Zamawiającego, Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie;

i)    wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

j)   prowadzenia książki dyżurów, do której upoważniony personel Wykonawcy oraz Zamawiającego wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony fizycznej mienia na terenie rezerwatu przyrody. W terminie do 5 dnia następnego miesiąca świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu książki dyżurów – celem potwierdzenia wykonania usługi;

k)  dojazdu grupy interwencyjnej (co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony) do chronionego obiektu i podjęcia czynnego działania w czasie do 15 minut, od chwili powiadomienia przez pracownika ochrony o zagrożeniu osób lub mienia;

l) wyposażenia pracowników ochrony fizycznej w środki łączności bezprzewodowej (wykonawca udostępni nr telefonu, który będzie służył do bezpośredniej łączności z Zamawiającym, służbami miejskimi, mieszkańcami i osobami przebywającymi w granicach rezerwatu przyrody), jednolite umundurowanie umożliwiające ich identyfikację i identyfikację podmiotu zatrudniającego (wraz z odblaskową kamizelką), imienne identyfikatory oraz w środki przymusu bezpośredniego. Na mundurze i kamizelce musi znaleźć się określenie „Strażnik rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie”. Wzór nadruku należy uzgodnić z Zamawiającym;

m) zapewnienie posiadania przez pracowników ochrony legitymacji pracownika ochrony lub kwalifikowanego pracownika ochrony;

n)  uczestniczenia wspólnie z Zamawiającym w sporządzaniu protokołu na okoliczność dokonania oceny zniszczeń lub kradzieży;

o)  wykonywania innych czynności, które będą niezbędne do należytej realizacji przedmiotu zamówienia;

p)  odnotowywania obecności przedstawicieli firmy wykonującej prace porządkowe na terenie Jeziorka Czerniakowskiego, z weryfikacją poprawności wykonywania tych prac (np. czy odpady z koszy zostały wywiezione)Pantera ochroni Jeziorko Czerniakowskie
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *