Przeszkadzają Ci ekipy filmowe w środku osiedla? Jest na to sposób

Przeszkadzają Ci ekipy filmowe w środku osiedla? Jest na to sposób

Dwa tygodnie temu opublikowaliśmy apel jednej z mieszkanek starej Sadyby. Podając przykłady z życia, domagała się, by ekipy filmowe przestały tarasować wąskie ulice na jej osiedlu. Straż Miejska właśnie odpowiedziała, za jakie zachowanie ekip może nałożyć mandat.

– Ekipy filmowe nie dają nam wytchnienia, działają bez pozwoleń, bez zachowania dobrosąsiedzkich stosunków, łamiąc przepisy drogowe i zawłaszczając przestrzeń publiczną – skarżyła się naszemu portalowi Monika Krzemińska z zarządu osiedla Sadyba Park przy Pl. Rembowskiego 9a.

Nasza czytelniczka domagała się ustalenia, jakie przepisy rządzą działalnością ekipy filmowych i jakie są uprawnienia w tej sprawie straży miejskiej.

Mandat? Wiadomo już za co

W ślad za naszym artykułem, zapytanie w tej sprawie złożyła do burmistrza Mokotowa radna dzielnicy Mokotów, Hanna Kosowska. W odpowiedzi, wiceburmistrz Jan Ozimek przekazał właśnie stanowisko straży miejskiej. Jak wynika z oświadczenia, strażnicy mogą w takich sytuacjach nakładać mandaty za: zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej oraz niszczenie zieleni.

Aby strażnicy mogli nałożyć mandat za powyższe przewinienia, musi być spełniony jeden warunek. Muszą zaistnieć okoliczności „zarówno o charakterze materialnoprawnym (np. w przypadku wykroczenia, spowodowanie skutku w postaci rzeczywistego zakłócenia spokoju przynajmniej jednej, konkretnej osoby), jak i procesowym.”

Ekipa musi mieć zezwolenie i projekt organizacji ruchu

Strażnicy podają również, że ekipa filmowa musi wcześniej wystąpić o specjalne pozwolenie na zajęcie pasa drogowego do dzielnicy. Zezwoleniu musi towarzyszyć zatwierdzony przez Biuro Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy projekt czasowej organizacji ruchu.

Zgodnie z zezwoleniem ekipa musi zabezpieczyć i oznakować teren zajęcia podany w projekcie organizacji ruchu, w tym 5 dni przed zajęciem pasa drogowego musi umieścić znaki drogowe B-36 (zakaz zatrzymywania się). – Zezwolenie udzielane jest na wskazany okres – podają strażnicy.

Całą odpowiedź na interpelację radnej Hanny Kosowskiej zamieszczamy poniżej. (Śródtytuły redakcji)

 

Odpowiedź Straży Miejskiej

Co mogą strażnicy

Straż miejska zobowiązana jest do czuwania nad porządkiem i kontroli ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Strażnikom miejskim wolno m.in.: wydawać polecenia osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu. Ponadto uprawnieni są do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz do dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych. Mogą prowadzić postępowanie mandatowe w zakresie węższym niż Policja.

Za co można nałożyć mandat

Spośród czynów przywołanych w w/w interpelacji, kompetencja Straży Miejskiej m.st. Warszawy w zakresie nakładania na sprawców kary grzywny w drodze mandatu karnego obejmuje: zakłócenie spokoju lub porządku publicznego, tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej oraz niszczenie zieleni.

Nałożenie kary grzywny na sprawców wykroczeń w drodze mandatu karnego jest uwarunkowane zaistnieniem okoliczności zarówno o charakterze materialnoprawnym (np. w przypadku wykroczenia, spowodowanie skutku w postaci rzeczywistego zakłócenia spokoju przynajmniej jednej, konkretnej osoby), jak i procesowym.

Mandaty za nieprawidłowe wykorzystanie dróg?

Pozostałe pytania sformułowane w w/w interpelacji odnoszą się w ograniczonym zakresie do Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ponieważ wykorzystywanie dróg publicznych niezgodnie z ich podstawowym przeznaczeniem, a więc np. na działalność artystyczną, zależne jest wyłącznie od decyzji podmiotu administrującego daną drogą. W przypadku m.st. Warszawy – jako jednostki samorządu terytorialnego o szczególnym statusie określonym odrębną ustawą – uprawnienia w zakresie zarządu drogami gminnymi przysługują właściwym dzielnicom. Z tego powodu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawane są przez burmistrza tej dzielnicy, w której znajduje się droga planowana do wykorzystania jako plener filmowy.

Dzielnica wydaje zezwolenia, mieszkańców nie musi informować

Jednocześnie informuję, że Wydział lnfrastruktury tut. urzędu jako zarządca drogi udziela zezwolenia na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2l marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z2O2O r., poz.47o, z poźn. zm.) w formie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych między innymi w celu realizacji zdjęć przez ekipy filmowe. W/w zezwolenie udzielane jest w związku ze złożeniem przez wnioskodawcę stosownego wniosku w oparciu o zatwierdzony przez Biuro Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy – projekt czasowej organizacji ruchu. Zgodnie z warunkami udzielonego zezwolenia strona jest zobowiązana do zabezpieczenia i oznakowania terenu zajęcia, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, W tym 5 dni przed zajęciem pasa drogowego umieszczane są znaki drogowe B-36 (zakaz zatrzymywania się). Zezwolenie udzielane jest na wskazany okres.

Z uwagi na fakt, że zezwolenie udzielane jest w formie decyzji administracyjnej – mieszkańcy nie są stronami przedmiotowego postępowania administracyjnego – i w konsekwencji organ ją wydający nie jest zobowiązany przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2o2or.,poz’256,zpoźn.zm.) do ich informowania.Przeszkadzają Ci ekipy filmowe w środku osiedla? Jest na to sposób
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *