Ratusz zapowiedział, że pomoże rezerwatowi. Co zrobił dla Jeziorka Czerniakowskiego w ciągu roku od protestu mieszkańców?

Ratusz zapowiedział, że pomoże rezerwatowi. Co zrobił dla Jeziorka Czerniakowskiego w ciągu roku od protestu mieszkańców?

Co ratusz zdołał zrobić dla Jeziorka Czerniakowskiego od czasu protestu mieszkańców we wrzesniu ubiegłego roku? Soytaliśmy dyrektorkę koordynatorkę ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Warszawie, Justynę Glusman.

Pod koniec września 2019 roku wysocy przedstawiciele ratusza deklarowali nad Jeziorkiem Czerniakowskim, że pomogą ocalić to miejsce. Spytaliśmy urząd, co z tych zapowiedzi udało się zrealizować w ostatnim roku.

Mija rok od ogłoszenia petycji w sprawie ratowania Jeziorka Czerniakowskiego. Podpisało się dotąd pod nią ponad 6 tysięcy warszawiaków. Co z postulatów zawartych w petycji udało się dotąd zrealizować w ramach zespołu roboczego, który stołeczny ratusz powołał pod przewodnictwem dyrektor koordynator Justyny Glusman? Ile razy i kiedy odbyły się spotkania zespołu roboczego w ratuszu?

Justyna Glusman: Dotychczas odbyły się trzy posiedzenia ds. ochrony Jeziorka Czerniakowskiego – w grudniu 2019, styczniu 2020 i we wrześniu 2020. Spotkanie zaplanowane przed świętami Wielkanocnymi nie odbyło ze względu na ogłoszenie stanu epidemii. 

Kto zasiada w zespole?

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 149/2019 z 26 września 2019 roku w sprawie powołania zespołu do spraw ochrony Jeziorka Czerniakowskiego w skład zespołu wchodzą:·Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni – Przewodniczący Zespołu, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska; Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego; Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego; Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej; Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy; Przedstawiciel Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy; sekretarz – wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu – przedstawiciel Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, w szczególności przedstawicieli innych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, reprezentantów centralnych lub regionalnych organów administracji rządowej ds. ochrony środowiska oraz ochrony przyrody, organizacji pozarządowych, których przedmiot zainteresowania i działalności obejmuje obszary związane z zadaniami Zespołu oraz ekspertów zewnętrznych wspomagających pracę Zespołu.

Co z poniższych postulatów petycji udało się doprowadzić do poziomu urzędowej decyzji i realizacji (lub kiedy zaplanowano realizację)? Co z Pani perspektywy stanowi największą trudność w dojściu do decyzji i realizacji w zespole roboczym? Jakie działania wspominane w petycji mają – według Pani – szansę na realizację – albo przynajmniej na decyzję urzędową w ratuszu – w ciągu roku od powołania zespołu, tj. do września 2020?

W ramach prac Zespołu ds. Jeziorka Czerniakowskiego  w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przygotowujemy niezbędne formalności do ogłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie opracowania zwanego „Koncepcja odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego”, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”. Koncepcja ma objąć również obszar Czerniakowa Południowego.

W celu ochrony systemu przyrodniczego Jeziorka Czerniakowskiej planowano pierwotnie wykonać dwa odrębne opracowania, jedno w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w rejonie Łuku Siekierkowskiego oraz drugie dotyczące stricte kwestii sposobu zasilenia Jeziorka Czerniakowskiego wodą w odpowiedniej ilości i o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych.

W trakcie prac zespołu nad opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) dla ww. opracowań ustalono, że obie kwestie powinny zaleźć się w jednym kompleksowym opracowaniu. Mając na uwadze interdyscyplinarny zakres projektowanego opracowania konieczne było uzgodnienie jego zakresu ze specjalistami w zakresie gospodarki wodnej, urbanistyki oraz z przyrodnikami. Dużej uwagi wymagały kwestie związane z dokumentacją przyrodniczą oraz wytyczne do monitoringu przyrodniczego, w szczególności w kontekście istniejącej ochrony rezerwatowej. W uzgadnianie OPZ zaangażowane były poszczególne Biura Urzędu m.st. Warszawy, jak również Zarząd Zieleni m. st. Warszawy oraz Dzielnica Mokotów.

Zakres merytoryczny opracowania, tj. diagnoza stanu obecnego oraz koncepcje projektowanych rozwiązań w zakresie zasilania w wodę Jeziorka Czerniakowskiego uwzględniają w znacznej części postulaty petycji w sprawie Jeziorka Czerniakowskiego.

Wykonanie przedmiotowej koncepcji pozwoli na określenie niezbędnych działań koniecznych do podjęcia w celu ochrony Jeziorka Czerniakowskiego oraz w celu zminimalizowania zagrożeń związanych z projektowanym zagospodarowaniem obszaru Łuku Siekierkowskiego. Priorytetem określonym w koncepcji jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody, o właściwej jakości, w celu zasilania Jeziorka Czerniakowskiego i zahamowania spadku poziomu jego lustra wody.

Kiedy mieszkańcy Sadyby będą informowani o postępach w pracach zespołu roboczego?

We wszystkich posiedzeniach zespołu aktywnie uczestniczyła strona społeczna, tj. Towarzystwo Społeczno–Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba.

Jak ocenia Pani postęp prac zespołu roboczego w sprawie ratowania Jeziorka Czerniakowskiego?

Prace zespołu realizowane są zgodnie z przyjmowanym na posiedzeniach harmonogramem. Należy jednak zauważyć, że ze względu na ogłoszony w marcu br. stan epidemii i związane z ograniczenie osobistych kontaktów, utrudniona została procedura uzgadniania poszczególnych działań.

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie całego miasta, a w szczególności ich retencja i wykorzystanie w miejscu opadu, jest priorytetem władz stolicy. W celu prowadzenia skoordynowanych działań w tym zakresie powołany został „Warszawski program ochrony zasobów wody”. Nadrzędnym celem programu jest ochrona i zwiększenie zasobów wody Warszawy oraz zapobieganie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych, w obszarze gospodarki wodnej. Na program składa się 6 filarów działań mających przede wszystkim zwiększyć pojemność retencyjną miasta i doprowadzić do zatrzymania wody opadowej w miejscu powstania. Struktura Programu została opracowana w sposób uwzględniający jego realizację zarówno przez jednostki miejskie, inwestorów prywatnych, jak i mieszkańców miasta.

W ramach Programu udzielane są dotacje na wykonanie urządzeń retencyjnych oraz zbiorników wodnych, jak również prowadzone są działania w kierunku ochrony i poprawy własności retencyjnych terenów podmokłych, bagien, torfowisk, rzek i jezior. W celu przeciwdziałania nadmiernemu uszczelnieniu terenów miejskich realizowane jest, w ramach Programu, rozpłytowywanie powierzchni nieprzepuszczalnych np. asfaltowych czy betonowych i przywracanie tym terenom funkcji biologicznych. Zaplanowano również działania mające na celu zwiększenie retencji wodnej i opóźnienie odpływ wód opadowych spływających z terenu miasta poprzez instalowanie zastawek na kanałach miejskich. Zainstalowanie urządzeń piętrzących i sterujących przepływem wody pozwoli na zmianę funkcji kanałów z drenującej na nawadniającą. Bardzo istotnym elementem Programu jest uwzględnianie w ramach procedur planistycznych konieczności maksymalnego zagospodarowania przez inwestorów wód opadowych w obrębie projektowanych inwestycji.Ratusz zapowiedział, że pomoże rezerwatowi. Co zrobił dla Jeziorka Czerniakowskiego w ciągu roku od protestu mieszkańców?
Aktualności Sadyba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *