Konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku

Zapraszamy do konsultacji projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku, które trwają do 21 października 2020r.
Kończy się okres wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Nie oznacza to jednak końca starań Samorządu Województwa Mazowieckiego o rozwój środowiska sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności. Aby umożliwić kontynuację dotychczasowych działań w tym zakresie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie we współpracy z przedstawicielami grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji, Mazowieckiej Rady Innowacyjności i Forum Instytucji Otoczenia Biznesu przygotował projekt nowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.
Jest to już trzeci dokument strategiczny poświęcony tematyce innowacyjności na Mazowszu. Po raz pierwszy został on przygotowany przy tak dużym zaangażowaniu interesariuszy – uczestników cyklu warsztatów strategicznych. Diagnoza, wizja i cele nie zostały określone odgórnie, ale wypracowane wspólnie z przedstawicielami środowiska nauki, biznesu i instytucji wsparcia.
Przygotowanie projektu to zaledwie jeden z etapów prac nad strategią – to początek dyskusji nad ostatecznym kształtem dokumentu. Dlatego zapraszamy Państwa do konsultacji nowej RIS 2030 – do dzielenia się uwagami, sugestiami i wszelką konstruktywną krytyką.
Proces konsultacji odbywa się z uwzględnieniem narzędzi teleinformatycznych z uwagi na stan epidemii COVID-19. Opinie, uwagi i wnioski do treści projektu RIS 2030 należy składać za pośrednictwem załączonego formularza konsultacyjnego, zamieszczonego także na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.innowacyjni.mazovia.pl.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazać drogą elektroniczną na specjalnie utworzony adres email: ris.konsultacje@mazovia.pl lub drogą korespondencyjną z dopiskiem „Konsultacje RIS 2030” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Opinie, uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 21 października 2020 r., jak również opinie, uwagi i wnioski  anonimowe nie będą rozpatrywane. W przypadku przekazania formularza konsultacyjnego za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

RIS przyczynia się do realizacji priorytetowego celu strategicznego Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, jakim jest rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym, a także dwóch celów strategicznych, tj.:
– wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych technologii;
– poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki.

Projekt RIS MAZOVIA 2030 do konsultacji

 

 

 

Artykuł Konsultacje projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Muzyczne popołudnie przy tężni

W niedzielę 27 września 2020 roku zapraszamy na pierwsze muzyczne popołudnie przy tężni.
O godzinie 16:00 rozpocznie się recital satyryka, barda i szantymena – Marka Majewskiego.
„LEPIEJ” to jego autorski recital piosenki literackiej i kabaretowej złożony głównie z utworów z jego najnowszej płyty pod tym samym tytułem.
Piosenki – zarówno zabawne jak i refleksyjne – przeplatane są gawędami na temat okoliczności ich powstania i satyrycznymi wierszami opisującymi naszą rzeczywistość.
W recitalu towarzyszą dwaj znakomici muzycy:
– Robert Kuśmierski – akordeon, instrumenty klawiszowe, śpiew
– Marcin Fidos – kontrabas, śpiew
Program zawiera także tłumaczenia piosenek włoskich, czeskich i chorwackich.
Udział w wydarzeniu jest równoznaczny z zapoznaniem się z Regulaminem.
Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia przy tężni w Parku Kościuszki.

Artykuł Muzyczne popołudnie przy tężni pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Bezpłatny przegląd kominiarski tylko do 25 września

W ramach prowadzonej na terenie Miasta inwentaryzacji źródeł  ogrzewania, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oferujemy realizację bezpłatnego przeglądu technicznego przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem w domach jednorodzinnych. Zainteresowanych wykonaniem przeglądu mieszkańców Pruszkowa prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska do dnia 25 września br. pod nr telefonu 22 735 87 89 w celu umówienia terminu wizyty kominiarza. Liczba bezpłatnych przeglądów jest już mocno ograniczona.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy starannie zadbać o właściwy stan przewodów kominowych i urządzeń grzewczych. Instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Jednocześnie informuję, że prowadzona przez Gminę Miasto Pruszków Szczegółowa Inwentaryzacja Źródeł Ogrzewania na terenie Pruszkowa realizowana jest przy pomocy środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”.

Artykuł Bezpłatny przegląd kominiarski tylko do 25 września pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Podsumowanie szkoleń dla nauczycieli

21 września br. Wydział Edukacji zorganizował szkolenie w formie zdalnej : ”Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach.”
Adresatami szkolenia byli  pruszkowscy dyrektorzy szkół i przedszkoli, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej , pracownicy JST nadzorujący szkoły i przedszkola.
Szkolenie prowadziła pani  Liliana Zientecka – trenerka i  autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. W październiku 2017 r. powołana  została przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami i zasadami pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

  • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
  • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom;
  • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Wspomniane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wynikają w szczególności z: niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, zaburzeń zachowania lub emocji, szczególnych uzdolnień, specyficznych trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, niepowodzeń edukacyjnych, zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi. Wymienia się także trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. Oczywiście należy także wziąć pod uwagę inne potrzeby dziecka, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych kategoriach. Spotkanie spotkało się z pozytywnym obiorem uczestników , a także pomogło w kształtowaniu postaw gotowości do pełnego wdrożenia zasad edukacji włączającej.

Artykuł Podsumowanie szkoleń dla nauczycieli pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Bezpłatna komunikacja WKD w Dniu bez samochodu

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. przypomina, że w dniu 22.09.2020r. (wtorek) obowiązuje oferta specjalna “Dzień bez samochodu w WKD”, w ramach której przejazdy wszystkimi pociągami uruchamianymi na linii WKD są bezpłatne, niezależnie od relacji i czasu podróży – bez konieczności posiadania jakiegokolwiek dokumentu stwierdzającego prawo do odbycia podróży. W przypadku podróży z rowerem/psem również do bezpłatnego przewozu roweru/psa.

Oferta specjalna “Dzień bez samochodu w WKD” została wprowadzona w związku z przypadającym w dniu 22 września Europejskim Dniem bez Samochodu

W ramach oferty specjalnej “Dzień bez samochodu w WKD” pasażerom, którzy skasują bilet jednorazowy na przejazd/przewóz lub pasażerom posiadającym zakupiony wcześniej bilet okresowy, zawierający w swoim okresie ważności dzień 22.09.2020r. nie będzie przysługiwać zwrot środków finansowych.

Artykuł Bezpłatna komunikacja WKD w Dniu bez samochodu pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zaproszenie na XXVIII sesję RM Pruszkowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), zapraszam do udziału w obradach XXVIII sesji Rady Miasta Pruszkowa, która odbędzie się w dniu 24 września 2020 roku o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.
Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos mogą to uczynić w punkcie „Wnioski i oświadczenia radnych” dzwoniąc na numer telefonu: 692 474 020. Połączenia z numerów zastrzeżonych nie będą odbierane.

Porządek obrad sesji, projekty uchwał oraz inne materiały zamieszczono na platformie eSesja.pl – www.pruszkow.esesja.pl

Krzysztof Biskupski

Artykuł Zaproszenie na XXVIII sesję RM Pruszkowa pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Wyniki testów z okazji 27. Akcji Sprzątania Świata

Wczoraj na naszej stronie internetowej odbyły się testy z okazji 27. Akcji Sprzątania Świata. Poniżej znajdziecie wyniki testów dla poszczególny kategorii wiekowych.

Wyniki testu dla klas 1-3:

MIEJSCE I Leon Ulicki
MIEJSCE II Lena Oździńska
MIEJSCE III Aleksandra Gajewska

Wyniki testu dla klas 4-6:

MIEJSCE I Bruno Binaszek
MIEJSCE II Maciej Kacperski
MIEJSCE III Ania Grzelak 

GRATULUJEMY

Nagrody odebrać można od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta, w pok. 20A, tel. 22 735 88 36.

Pytania i odpowiedzi dostępne pod linkiem.

Artykuł Wyniki testów z okazji 27. Akcji Sprzątania Świata pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Zaproszenie na zebranie plenarne organizacji pozarządowych w Pruszkowie

Szanowni Państwo, zapraszamy przedstawicieli pruszkowskich organizacji pozarządowych na spotkanie plenarne, które odbędzie się
w dniu 28 września 2020 r.  w godzinach 17:00 – 19:00 w sali konferencyjnej Przystanku „Pruszków”, w budynku Dworca PKP w  Pruszkowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 2 (wejście od Galerii „Nowa Stacja”, I piętro).

Celem zebrania będzie wyłonienie spośród jego uczestników przedstawicieli do zespołu ds. współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi, którego zadaniem będzie opracowanie Programu współpracy Miasta Pruszkowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Prosimy, by wszyscy obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych posiadali stosowne upoważnienia organów zarządzających do oficjalnego ich reprezentowania, zarówno w zakresie kandydowania, jak i głosowania.

Wzór upoważnienia stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia (pobierz plik).

 

Artykuł Zaproszenie na zebranie plenarne organizacji pozarządowych w Pruszkowie pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Nowa bieżnia lekkoatletyczna w SP 4

Zakończono prace związane z przebudową bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala 4. Inwestycja polegała na rozebraniu istniejącej bieżni i wykonaniu nowej czterotorowej bieżni do biegów na 60 m, o łącznej długości 81,5 m uwzględniającej strefę wyhamowania. Dodatkowo bieżnia zakończona jest zeskocznią do skoku w dal i trójskoku, umożliwiając prowadzenie niezbędnych nauk w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Artykuł Nowa bieżnia lekkoatletyczna w SP 4 pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej