Warszawa, 22.06.2011. Dworzec Centralny w Warszawie bez pr¹du. Do awarii dosz³o 22 bm. Stra¿ po¿arna ewakuowa³a pasa¿erów z dworców Centralnego i Œródmieœcie. (tg/cat)
PAP/Tomasz Gzell

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *