Warszawa, 07.05.2016. Uczestnicy marszu na pl. Pi³sudskiego. Marsz „Jesteœmy i bêdziemy w Europie”, wspó³organizowany przez Komitet Obrony Demokracji oraz partie opozycyjne – PO, Nowoczesn¹ oraz PSL przeszed³ ulicami Warszawy, 7 bm. Jego uczestnicy manifestowali przywi¹zania do wartoœci europejskich. (ps/awol)
PAP/Pawe³ Supernak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *