Kresowe miasta wielu religii (18.02)

18 lutego 2017 rokugodzina: 15.00miejsce: Muzeum Dulag 121, ul. 3-maja 8a, 05-800 Pruszkóworganizator: Muzeum Dulag 121Zainteresowanych
wielokulturowością polskich Kresów zapraszamy na spotkanie z Melchiorem
Jakubowskim i Maksymilianem Sasem, współautorami książki „Miasta wielu religii.
Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej”, wydanej przez
Muzeum Historii Polski. Dawna Rzeczpospolita była państwem wielu religii, a jej wschodnie
tereny stanowiły wyjątkową w skali europejskiej mozaikę wyznaniową. Młodzi
badacze z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego postanowili opisać
wzajemne relacje tamtych wspólnot religijnych z perspektywy topograficznej. Na
postawie objazdów po terenach zachodniej Ukrainy i Białorusi powstała książka,
będąca oryginalnym przewodnikiem po miastach pełnych historii.Podczas spotkania Melchior Jakubowski i Maksymilian Sas przedstawią zarys
dziejów obecnych na Kresach grup religijnych (rzymskich katolików,
prawosławnych, unitów, Ormian, protestantów, żydów, karaimów i muzułmanów). W
oparciu o mapy i fotografie zaprezentujemy wybrane ustalenia, dotyczące
przestrzennych relacji między budowlami sakralnymi. Pokazując współczesne
zdjęcia odwiedzonych obiektów, podzielimy się informacjami na temat ich
przeszłości oraz obserwacjami na temat ich stanu obecnego.Wydana w 2016 r. przez Muzeum Historii Polski książka „Miasta wielu
religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej” (pod
redakcją: Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa, Filipa Walczyny) obejmuje
38, artykułów dotyczących świątyń w wybranych kresowych miastach i miasteczkach
dawnej Rzeczypospolitej. Wśród opisanych znalazły się m. in. Stanisławów,
Tarnopol, Kamieniec Podolski, Grodno, Nieśwież, Podhajce, Nowogródek,
Trembowla, Krzemieniec, Połock, Wiśniowiec, Iwie, Widze, Żwaniec, Husiatyn i
Jazłowiec.Melchior Jakubowski – absolwent
historii i historii sztuki, doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Zajmuje się historycznymi przemianami krajobrazu, stosunkami
religijnymi i etnicznymi na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i na
Bukowinie oraz sztuką doby rokoka.Maksymilian
Sas – historyk, mediewista, doktorant na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badaniach zajmuje się problematyką ewangelizacji
i chrystianizacji średniowiecznej Europy, a w szczególności historią Kościołów
chrześcijańskich, dziejami religijności i kultu świętych oraz teologią i
liturgią chrztu.Cykl spotkań „Pamięć Kresów” organizowany jest razem z Pruszkowskim
Stowarzyszeniem Patriotycznym.


Kresowe miasta wielu religii (18.02)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *