Tylko do 28 grudnia zgłosisz uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Mieszkańcy Malich

Uprzejmie informujemy, że kończy się  termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowaobszar Malichy – ulica Sadowa róg ul. Spacerowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępniony na stronie internetowej: http://bip.um.pruszkow.pl

Uwagi do projektu planu należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 28 grudnia 2021r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego – Sala Obsługi Mieszkańców (Hol) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: prezydent@miasto.pruszkow.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta Pruszkowa na platformie ePUAP: /umpruszkow /SkrytkaESP.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bip.um.pruszkow.pl

 Tylko do 28 grudnia zgłosisz uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *