XLI sesja Rady Miasta Pruszkowa (14.12)

14 grudnia 2017 roku godzina: 16.00miejsce: sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul Hubala 5, PruszkówProponowany porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Pruszkowa:Otwarcie obrad sesji.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 listopada 2017 r.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2017 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia udziałów do TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o.Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pruszkowa na 2018 rok.a/odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,b/odczytanie opinii komisji Rady,c/odczytanie uzasadnienia Prezydenta Miasta odnośnie wniosków Komisji nieuwzględnionych w projekcie budżetu,d/odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,e/dyskusja,f/głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2018 roku.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Pruszkowa na 2018 rok.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2019 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących realizacji projektu pn.„Program wczesnego diagnozowania chorób kręgosłupa, rehabilitacji oraz walki z otyłością wśród dzieci w Pruszkowie”, o którego dofinansowanie ubiegamy się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie.Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Pruszkowie na 2018 rok.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 21 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.Zamknięcie obrad sesji.Dokumenty, które będą rozpatrywane podczas sesji można pobrać pod adresem: www.pruszkow.esesja.plInformacje:Biuro Rady Miasta Pruszkowatel.: 22 – 735 87 50


XLI sesja Rady Miasta Pruszkowa (14.12)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *