XLII sesja Rady Miasta Pruszkowa (01.02)

1 lutego 2018 rokugodzina: 17.00 miejsce:  sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Hubala 5, PruszkówProponowany porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Pruszkowa:Otwarcie obrad sesji.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 14 grudnia2017 r.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia udziałów do Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego w formie aportu nieruchomości gruntowej na pokrycie podwyższonego udziału kapitału zakładowego spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” Sp. z o .o z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Gordziałkowskiego 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, które stosują zasady naboru, odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz czasu bezpłatnego nauczania przewidziane dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez miasto Pruszków.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie (ul. Wołowskiego).Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszkowie (ul. Jana Długosza).Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia nazwy ulicy w Pruszkowie.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału „ Centrum” w Pruszkowie – Obszar I.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 05 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.Zamknięcie obrad sesji.Dokumenty, które będą rozpatrywane podczas sesji można pobrać pod adresem: www.pruszkow.esesja.plInformacje:Biuro Rady Miasta Pruszkowatel.: 22 735 87 22


XLII sesja Rady Miasta Pruszkowa (01.02)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *