XLIV sesja Rady Miasta Pruszkowa (22.03)

22 marca 2018 rokugodzina 17.00miejsce: sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Hubala 5, Pruszkóworganizator: Biuro Rady Miasta PruszkowaDokumenty, które będą rozpatrywane podczas sesji można pobrać pod adresem: www.pruszkow.esesja.plProponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Pruszkowa:Otwarcie obrad sesji.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 1 marca 2018 r.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2018 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2018-2033.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 roku.Podjęcie uchwały zmieniającego uchwałę nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego – obszar I.Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych oraz kryteriów wyboru ofert.Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Pruszkowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Pruszkowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Pruszkowa.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 20 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.Zamknięcie obrad sesji.Informacje:Biuro Rady Miasta Pruszkowatel.: 22 735 87 22


XLIV sesja Rady Miasta Pruszkowa (22.03)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *