XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pruszkowie (29.06)

29 czerwca 2017 roku godzina: 17.00miejsce: sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Hubala 5, Pruszkóworganizator:  Biuro Rady Miejskiej w PruszkowieProponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pruszkowie:Otwarcie obrad sesji.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu  1 czerwca 2017 r.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2017 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i nauczycieli wspomagających
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Pruszków.Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego przesunięcia tras komunikacji powietrznej obsługującej Port Lotniczy Warszawa – Okęcie im. Fryderyka Chopina znad terenów intensywnej zabudowy mieszkaniowej nad obszary o mniejszej gęstości zaludnienia.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII.173.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie  z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego.Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Korczaka.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja
MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Pruszków, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi
dla Mazowsza w ramach ZIT.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich  w sprawie realizacji wspólnego projektu w ramach poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty
kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026″.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Pruszków do realizacji projektu partnerskiego pt. „Chętni na eksperymenty”.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Pruszków do realizacji projektu partnerskiego pt. „Lubię się uczyć” .Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Pruszkowie.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na sposób załatwienia skargi przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 23 maja do 19 czerwca 2017 r. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.Zamknięcie obrad sesji.Informacje:Biuro Rady Miejskiej w Pruszkowietel.:  22
735 87 22


XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pruszkowie (29.06)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *