XXXVI sesja Rady Miasta Pruszkowa (31.08)

31 sierpnia 2017 roku godzina 17.00 miejsce: sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Hubala 5 w PruszkowieProponowany porządek obrad:Otwarcie obrad sesji.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu  29 czerwca2017 r. oraz w dniu 12 lipca 2017 r.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach   w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa oraz przeznaczenia tych dochodów.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2017 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017-2031.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu w 2017 r.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2018 rok.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX.302.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 02.03.2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016-2026″.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Miastem Pruszków, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost                      e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT).Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Pruszkowie.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Pruszków i Powiatem Pruszkowskim dotyczącego warunków współpracy w zakresie wspólnej inwestycji jaką jest budowa doświetlenia przejść dla pieszych w drodze powiatowej nr 3142W- ul. Bolesława  Prusa w Pruszkowie na skrzyżowaniach z ul. Niecałą, ul. Kraszewskiego oraz ul. Kościelną.Podjęcie uchwały w sprawie trybu i zasad występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Pruszkowa.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta Pruszkowa.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej Rady MiastaPruszkowa.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Pruszkowa.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 20 czerwca 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.Zamknięcie obrad sesji.


XXXVI sesja Rady Miasta Pruszkowa (31.08)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *