XXXVIII Sesja Rady Miasta Pruszkowa (28.09)

28 września 2017 rokugodzina 17.00miejsce: sala konferencyjna Spółdzielczego Domu Kultury, ul. Hubala 5 w PruszkowieProponowany porządek obrad:Otwarcie obrad sesji.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 31 sierpnia201 r. oraz w dniu 7 września 2017 r.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2017 rok.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2017 – 2031.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  – Żbików II etap 2 – Baczyńskiego.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę Nr XXXIV.358.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29  czerwca  2017 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gomulińskiego.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego  – Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych w Pruszkowie przez jego likwidacje w celu utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Pruszków.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIX.302.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 02.03.2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Pruszkowa na lata 2016 – 2026”.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie realizacji wspólnego projektu w ramach poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej (projekty kompleksowe obejmujące: centra przesiadkowe, ścieżki rowerowe, autobusy niskoemisyjne, Inteligentne Systemy Transportu) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Pruszkowa.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Pruszkowa za okres od 21 sierpnia 2017 r. do 18 września 2017 r.Interpelacje, zapytania, wolne wnioski.Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta.Zamknięcie obrad sesji.


XXXVIII Sesja Rady Miasta Pruszkowa (28.09)
Aktualności Pruszkowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *