LII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Pruszkowa

Na podst. art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713; zm. Dz. U. z 2020 poz. 1378), w związku z wnioskiem złożonym przez Prezydenta Miasta Pruszkowa, zwołuję LII sesję Rady Miasta Pruszkowa na dzień 14 lutego 2022 roku na godzinę 17.00 w trybie zdalnym – w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568).

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zawiadamiam, że transmisja obrad będzie dostępna na kanale YouTube.

Wniosek Prezydenta Miasta Pruszkowa wraz z porządkiem obrad i materiałami zamieszczono na platformie eSesja.pl.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa
Krzysztof Biskupski


Czytaj dalej

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym  2022/2023

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków w roku szkolnym  2022/2023.
W roku szkolnym 2022/2023 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci siedmioletnie, urodzone w roku 2015. Na wniosek rodzica naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w roku 2022 kończy 6 lat.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej  na podstawie zgłoszenia rodziców, dokonanego w terminie : od 01.03.2022 r. do 15.03.2022 r.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły pierwszego kontaktu.

Wzór zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły oraz do pobrania  TUTAJ.
Gmina Miasto Pruszków jest organem prowadzącym dla 9 szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Topolowej 10,
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Jasnej 2,
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 34,
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Hubala 4,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 przy ul. J. Długosza 53,
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 przy ul. Lipowej 31,
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Obrońców Pokoju 44,
 • Szkoła Podstawowa Nr 9 przy ul. Mostowej 6
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 przy ul. Pływackiej 16.

Alfabetyczny wykaz ulic ze wskazaniem obwodu szkoły.

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przyjmowani w pierwszej kolejności do oddziałów integracyjnych:

 • w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Topolowej 10,
 • w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Wojska Polskiego 34,
 • w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44.

Szkoły te są w stanie zapewnić dzieciom  odpowiednie warunki do rozwoju, specjalistyczne zaplecze pomocy dydaktycznych, a także realizację zajęć zalecanych przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne.
Dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły, do której ubiegają się o przyjęcie, podlegają procesowi rekrutacji uzupełniającej  WNIOSEK DO POBRANIA , w terminie od 16.03.2022 r. do 30.03.2022 r. Rekrutacja przeprowadzana jest tylko w przypadku, kiedy szkoła po przyjęciu dzieci rejonowych dysponuje nadal wolnymi miejscami. Kryteria rekrutacji określa Uchwała Nr-XXIX.308.2017 Rady Miasta Pruszkowa w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, liczby punktów za każde z  tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Harmonogram czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym określa załącznik Nr 2 do  Zarządzenia Nr 23/2022  Prezydenta Miasta Pruszkowa z 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu  rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym  2022/2023 do publicznych  przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.


Czytaj dalej

Powrót uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich do nauki stacjonarnej od 21 lutego

Rząd zdecydował o powrocie uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich do nauki stacjonarnej od 21 lutego, czyli o tydzień wcześniej niż pierwotnie zakładano. Szef MEiN poinformował o skróceniu okresu nauki zdalnej podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

Niedzielski zapowiedział, że w marcu rząd będzie zmierzał do zniesienia obowiązujących restrykcji tak, aby “w wiosnę wejść już bez obostrzeń”. Niedzielski tłumaczył, że za taką decyzją stoją informacje przekazywane do MZ ze szpitali.

 


Czytaj dalej

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie miasta Pruszkowa w 2021 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają ze zwolnienia z opłaty dla posiadaczy kompostowników przydomowych. Do udziału zachęcamy również pozostałych właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Urzędu Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków do 15 marca.

Dodatkowe Informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta tel. (22) 735 87 40, 735 87 86, 735 87 99, 735 88 17 lub za pośrednictwem wos@miasto.pruszkow.pl

Druk ankiety można pobrać poniżej  lub w  budynku Urzędu Miasta Pruszkowa.

Pobierz ankietę dotyczącą zagospodarowania bioodpadów


Czytaj dalej

Zabawy i konkursy w filiach Książnicy Pruszkowskiej


Czytaj dalej

Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.  DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów) oraz zgłaszania ich do końca marca 2022 r. za pomocą elektronicznego formularza na stronie DBI.pl.

Z Pruszkowa zostały zgłoszone następujące inicjatywy:

1 NR: 20223592
Pruszków
Przedszkole Miejskie nr 10

zajęcia edukacyjne dla dzieci

Pogadanka na temat: czym jest Internet, co to jest sieć internetowa, co daje nam Internet, z jakimi zagrożeniami możemy się spotkać podczas korzystania z Internetu.

2 NR: 20222874
Pruszków
Straż Miejska w Pruszkowie

zajęcia edukacyjne dla dzieci

Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Pruszkowie. Temat: “Patotreści – Ty możesz to przerwać”. Celem zajęć będzie utrwalenie w uczestnikach zajęć zachowań, które będą polegały na zgłaszaniu tego typu treści do moderatorów, administratorów itp.
W trakcie zajęć uczniowie zapoznani zostaną z problematyką patotreści w internecie (patostreamerzy, vlogi prezentujące zachowania nieakceptowalne społecznie, patologiczne itp). Uczniowie zapoznani zostaną z przyczyną popularności tego typu przekazu oraz możliwymi skutkami emocjonalnymi i prawnymi publikowania – ale również oglądania takich przekazów. W trakcie zajęć poruszona zostanie tematyka odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, na jaką mogą się narazić osoby nieletnie streamujące, lub oglądające tego typu przekazy.
W części warsztatowej, uczestnicy po podziale na grupy, w której jest przynajmniej jeden telefon z dostępem do sieci, w trakcie ćwiczeń praktycznych, będą zdobywali wiedzę w zakresie: kiedy i w jaki sposób zgłaszać materiały do administratorów poszczególnych portali społecznościowych – takich jak Facebook, Tik-Tok, Snapchat, Instagram i inne.
Uczestnikami będą uczennice i uczniowie klas szkół ponadpodstawowych, warunkiem uczestnictwa – zgoda na przeprowadzenie zajęć wydana przez Dyrekcję danej placówki.

3 NR: 20220186
Pruszków
Szkoła Podstawowa nr 10 w Pruszkowie

konkursy itp

Zajęcia edukacyjne, konkursy.

4 NR: 20222628
Pruszków
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza

zajęcia edukacyjne dla dzieci

Pogadanka na temat bezpieczeństwa w sieci – podczas zajęć z wychowawcą. Gry online poświęcone tej tematyce – podczas lekcji języka angielskiego (w języku angielskim).

Więcej o projektach z Pruszkowa dowiesz się tutaj.
W ramach DBI 2022 proponujemy szereg webinarów, spektakli oraz lekcji online. Kalendarz zbiera całą tegoroczną ofertę i ułatwia rejestrację na wybrane wydarzenia.
Pomoc telefoniczna i online – Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, pedofilię, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.


Czytaj dalej

Zmiany w godzinach otwarcia punktu szczepień powszechnych przy ul. Pływackiej

W dniach 08-15 lutego punkt szczepień będzie czynny wg harmonogramu:

08 lutego – tylko dyżur recepcji
09 lutego – 9.00 -20.00 szczepienia
10 lutego – 10.00 15.00 – dyżur w recepcji; 15.00-20.00 – szczepienia
11 lutego – 10.00-15.00 – dyżur w recepcji; 15.00-20.00 – szczepienia
15 lutego – Tylko dyżur w recepcji.

Kontakt telefoniczny z punktem – bez zmian.

Plan pracy na następne dni podamy będzie do 15 lutego.


Czytaj dalej

Zmiany godzin pracy Urzędu Miasta Pruszkowa i Urzędu Stanu Cywilnego

Uprzejmie informujemy, że w związku z Zarządzeniem  nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. Prezydenta Miasta Pruszkowa, ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Miasta Pruszkowa oraz Urzędu Stanu Cywilnego 11 lutego 2022 r. (piątek).
W związku z powyższym 11 lutego 2022 r. Urząd Miasta Pruszkowa oraz Urząd Stanu Cywilnego będzie czynny w godzinach: 8.00 – 12.00.

Przypominamy również o obowiązującym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Pruszkowa nr 20/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany sposobu pracy oraz wprowadzenia pracy wewnętrznej (bez obsługi interesantów) w Urzędzie Miasta Pruszkowa.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.


Czytaj dalej

Ośmiu Wspaniałych – konkurs dla pruszkowskich wolontariuszy


Czytaj dalej

Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022

W miesiącach wakacyjnych 2022 roku w pruszkowskich przedszkolach będą zorganizowane dyżury według poniższego harmonogramu.

I turnus 1-29 lipca 2022 II turnus 1-26 sierpnia 2022
Przedszkole Miejskie Nr 1

ul. Jarzynowa 21

tel. 299-11-56

 

Przedszkole Miejskie Nr 2

ul. Partyzantów 2/4

tel. 758-60-05 w.253

 

Przedszkole Miejskie Nr 9

ul. S. Moniuszki 9

tel. 758-68-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 11

ul. Hubala 2

tel. 758-43-64

 

Przedszkole Miejskie Nr 13 – z wyłączeniem filii przy ul. Helenowskiej

ul. Antka 7

tel. 758-62-01

 

Przedszkole Miejskie Nr 16

ul. Pływacka 16

tel. 795-382-172

 

 

 

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Chopina 1

tel. 758-68-32

 

Przedszkole Miejskie Nr 4

ul. Prusa 27

tel. 758-89-29

 

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5

ul. Narutowicza 20

tel. 728-80-34

 

Przedszkole Miejskie Nr 6

ul. Hubala 1

tel. 758-41-28

 

Przedszkole Miejskie Nr 7

ul. Słowackiego 1

tel. 758-85-53

 

Przedszkole Miejskie Nr 8

ul. 3 Maja 67

tel. 758-22-27

 

Przedszkole Miejskie Nr 10

ul. Chopina 13

tel. 758-83-12

 

Przedszkole Miejskie Nr 14

ul. Jasna 2

tel. 758-20-38

 

Przedszkole Miejskie Nr 15

ul. Dębowa 8

tel. 758-88-38

 

 

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą dostępne w macierzystym przedszkolu/pobierane ze strony internetowej/platformy 4parents i przyjmowane
w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie od 7 lutego 2022 roku do 18 lutego 2022 roku.

Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane dyżurujące przedszkole, a pisemna informacja zostanie podana do wiadomości zainteresowanym w terminie do 28 lutego 2022 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

 • 07.02.2022 r. – 18.02.2022 r. – złożenie wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w macierzystym przedszkolu,
 • 01.03.2022 r. – 11.03.2022 r. – wniesienie opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00)  przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
 • 01.03.2022 r. – 11.03.2022 r – wniesienie opłaty za żywienie dziecka ( 12,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – przelewem na wskazany przez przedszkole
  nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów płatności za dyżur wakacyjny.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji udziela Dyrektor Placówki macierzystej lub Wydział Edukacji.

WNIOSEK DO POBRANIA

HARMONOGRAM ZAPISÓW

Zarządzenie Nr 26.2022 z 2 lutego 2022 r.


Czytaj dalej