Place zabaw – kiedy otwarcia?

W gminie Piaseczno mamy aż 42 place zabaw, nie licząc znajdujących się na terenie szkół i przedszkoli. Planujemy w pierwszej kolejności uruchomić kilka kluczowych, tych najczęściej odwiedzanych. Nie możemy na razie podać konkretnej daty. Zleciliśmy właśnie przegląd wszystkich placów i poznamy zalecenia techniczne. Opracowujemy też nowe „tymczasowe” regulaminy korzystania z tych placów w reżimie sanitarnym. Prosimy rodziców o wyrozumiałość, ale niestety nie ma wciąż szczegółowych wytycznych Sanepidu w tym zakresie, dlatego postępować musimy zgodnie z wyczuciem. Będziemy oczywiście dezynfekować te place, które zostaną otwarte, ale trzeba mieć na uwadze, że nie jest to łatwe zadanie i nie jesteśmy w stanie oczyszczać zabawek po każdej wizycie dziecka.
Czytaj dalej

KORONAWIRUS- badania na terenie powiatu

Dyrekcja Szpitala Św. Anny w Piasecznie informuje o możliwości wykonania odpłatnego badana w kierunku koronowirusa SARS CoV-2 przez pacjentów indywidualnych, w jednym z dwóch punktów pobrań prowadzonych przez piaseczyński szpital. Szpital Św. Anny prowadzi dwa punkty pobrań poza budynkiem szpitala: 1. Punkt DRIVE THRU – dla pacjentów skierowanych na badania przez Sanepid, 2. Punkt pobrań w kierunku SARS CoV-2 dla pacjentów indywidualnych, badania odpłatne. Pierwszy z punktów czynny jest codziennie w godz. 10.00-12.00, badania odbywają się z samochodu pacjenta. Drugi punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-8.00, badania odbywają się w oznakowanym namiocie ustawionym przed budynkiem szpitala. Pliki do pobrania Punkt pobrań COVID szpital św. Anny.PDF
Czytaj dalej

Informacja dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczycielom kontraktowym, zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków, posiadającym wymagane kwalifikacje, odbyty staż zakończony pozytywną oceną dorobku zawodowego i zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną – Prezydent Miasta Pruszkowa nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień nauczyciela mianowanego.

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w drodze postępowania egzaminacyjnego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 t.j.) rozdział 3a;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. 1574 ze zm. Dz.U. z 2019 r., poz.1650)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).

Terminy i sposób załatwiania:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel składa w roku kalendarzowym, w którym uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Dla nauczycieli, którzy złożą wnioski:

 • do dnia 30 czerwca przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 sierpnia danego roku;
 • do dnia 31 października przeprowadza się postępowanie egzaminacyjne do dnia 31 grudnia danego roku;

Miejsce składania dokumentów:

Kancelaria Urzędu Miasta w Pruszkowie

Ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków

Z adnotacją : Wydział Edukacji – awans zawodowy

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem;
 • kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki zawierające informacje, o których mowa w art. § 9 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;
 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem;
 • kopię karty oceny dorobku zawodowego, dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły/placówki za zgodność z oryginałem
 • oraz w przypadku zmiany nazwiska – poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, z którego wynika zmiana nazwiska.

Analiza formalna wniosku:

Organ prowadzący przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego i wymaganej dokumentacji. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub złożona dokumentacja, nie spełniają wymagań formalnych, organ prowadzący wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Informacja o egzaminie i jego przebieg:

Egzamin odbywa się w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa, w sali 21 lub 59, a o jego terminie nauczyciel jest powiadamiany na co najmniej 7 dni przez wyznaczoną datą.

Komisję egzaminacyjną powołuje Prezydent Miasta Pruszkowa.

W skład komisji* wchodzą:

 • przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 • dyrektor szkoły;
 • dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

*Na wniosek nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przedstawiciel związku zawodowego. W tym celu zainteresowany nauczyciel powinien zamieścić zgłoszenie powołania przedstawiciela związku we wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

Egzamin składa się z trzech części:

 1. część I – nauczyciel dokonuje prezentacji dorobku zawodowego z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych;
 2. część II – nauczyciel prezentuje swoją wiedzą i umiejętności w szczególności przez:

zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa;

 1. część III – nauczyciel odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel, który zdał egzamin otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Decyzje administracyjne – akty nadania stopnia awansu zawodowego wręcza nauczycielom Prezydent Miasta Pruszkowa podczas uroczystości, w której uczestniczą także dyrektorzy placówek zatrudniających nauczycieli. Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie (potwierdzając je podpisem), według następującej roty:

,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.”.

Załacznik 1 AWANS

załacznik 2 AWANS

Artykuł Informacja dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej

Utrudnienia w ruchu drogowym

Komunikacja miejska – możliwe utrudnienia w kursowaniu linii autobusowej 3 i linii autobusowej nr 6 w dniach 04.06.2020 r. i 05.06.2020 r.

Urząd Miasta w Pruszkowie informuje, że zgodnie z otrzymaną informacją od firmy GAZ Sp. z o.o. w związku budową sieci gazowej w ul. 3-go Maja i Łączniczek AK w Pruszkowie
w dniu 04.06.2020 r. i 05.06.2020 r. mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym. Autobusy kursujące na liniach nr 3 i 6 mogą generować spóźnienia.

Za utrudnienia przepraszamy

Dodatkowe informacje:
Wydział Strategii i Rozwoju
Urząd Miasta Pruszków
Tel.: 22 735 88 35

Artykuł Utrudnienia w ruchu drogowym pochodzi z serwisu Pruszków.


Czytaj dalej