Rekrutacja do żłobków miejskich w Pruszkowie 2022/2023

Do żłobków miejskich przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. Rekrutacja będzie odbywać się za pomocą systemu elektronicznego w terminie:

 • od 1 marca 2022 r. od godz. 8:00
 • do 15 marca do godz. 16:00.

Rekrutacja prowadzona jest na wolne miejsca. Rodzice mają do wyboru jedną z trzech placówek.

Rodzice dzieci już uczęszczających do żłobków składają „Deklarację o kontynuowaniu opieki żłobkowej” w terminie od 11 lutego 2022 r. od godz. 8.00 do 21 lutego 2022 r.  do godz. 16.00 .

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy będą brali udział w rekrutacji, w terminie do 15 marca 2022 r. wydrukowany i zarejestrowany w systemie wniosek składają  w wybranym żłobku. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające kryteria naboru. Wniosek wypełniony drogą elektroniczną, a niezłożony w żłobku w wyznaczanym terminie, nie bierze udziału w procesie rekrutacji. O kolejności przyjęcia do żłobka decyduje liczba uzyskanych punktów.

Rekrutacja do żłobków będzie przeprowadzona zgodnie z następującymi kryteriami:

 • dzieci z rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej z wyłączeniem dzieci powyżej 18-stego roku życia) – 20 pkt.
 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – 20 pkt.
 • dziecko obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się (punktacja dla każdego rodzica osobno) – 25 pkt.
 • dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 20 pkt.
 • dzieci objęte pieczą zastępczą – 15 pkt. dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica osobno) – 10 pkt.
 • dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 pkt.

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta, a także na stronach każdego żłobka,  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Do placówek przyjmowane są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni są zameldowani bądź mieszkają na terenie Miasta Pruszkowa (należy przedstawić dokument potwierdzający miejsce zameldowania bądź zamieszkania rodziców i kandydata).

W trakcie roku w miarę posiadanych wolnych miejsc, dzieci przyjmowane będą do placówki na podstawie listy oczekujących, zgodnie z ilością  Warunkiem przyjęcia będzie zwolnienie miejsca w danej grupie wiekowej.

Informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich żłobków
 • pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-32, 735-87-52.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 75 ze zm.); Uchwała nr V.27.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwała nr XLV.471.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwała nr XXXIII.339.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.; Uchwała nr V.28.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwała nr XLV.472.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwała nr XXXIII.340.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.; Uchwała nr XLIII.450.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 marca 2018 r., Uchwała nr XXXIII.341.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r.

Szczegółowe zasady i termin rekrutacji dziec ido żłobków miejskich

Zarządzenie nr 24/2022

 


Czytaj dalej

Dni otwarcia Punktu Szczepień Powszechnych w lutym


Czytaj dalej

Od 1 lutego zmiany w Unijnym Certyfikacie COVID

Od lutego 2022 r. ważność Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) zostanie skrócona do 270 dni.

Obecnie po zaszczepieniu pełnym cyklem, przyjęciu dawki przypominającej lub dawki dodatkowej twój UCC jest ważny rok. Od 1 lutego 2022 r. ważność certyfikatu będzie wynosić 270 dni. Data ważności jest liczona od ostatniego szczepienia.

Jeśli zaszczepiłeś/aś się przeciw COVID-19:

 • w ramach szczepienia podstawowego, od 1 lutego Twoje UCC będzie ważne przez 270 dni od daty pełnego zaszczepienia,
 • dawką przypominającą (po 5. miesiącach od szczepienia podstawowego), od 1 lutego Twoje UCC będzie ważne przez 270 dni od daty szczepienia przypominającego,
 • dawką uzupełniającą (po 28 dniach od pełnego zaszczepienia, dla osób o obniżonej odporności), od 1 lutego Twoje UCC będzie ważne przez 270 dni od daty szczepienia uzupełniającego. UCC po dawce przypominającej są wydawane od 31 grudnia 2021 r.

UCC możesz pobrać po zalogowaniu na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub mieć je stale przy sobie w aplikacji mojeIKP. Jeśli nie masz dostępu do internetu i nie posiadasz aplikacji na swoim telefonie, możesz udać się do właściwego punktu szczepień w celu uzyskania wydrukowanego UCC.

Komisja Europejska poinformowała, że nowy „okres ważności uwzględnia wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, zgodnie z którymi dawki przypominające są zalecane najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień”.

źródło: gov.pl


Czytaj dalej

Rekrutacja do pruszkowskich Przedszkoli Miejskich w 2022/2023 roku

Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli  w roku szkolnym 2022/2023

Zapisy dzieci w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli w Pruszkowie będą odbywały się za pomocą systemu elektronicznego.

 • od 1 marca 2022 r. od godz. 8.00
 • do 15 marca 2022 r. do godz. 16.00,

Szczegółowe informacje oraz link do logowania zostaną zamieszczone na stronie miasta oraz na stronach każdej placówki przedszkolnej  przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Wzorem lat ubiegłych rodzice będą mieli prawo wskazania 3 przedszkoli w procesie rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

– kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) po 30 punktów za każde z kryteriów:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– kryteria samorządowe, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

 1. Obowiązkowe szczepienia ochronne – 8 punktów.
 2. Zasiłek rodzinny – 4 punkty.
 3. Praca zawodowa obojga rodziców/ samotnego rodzica/ prawnego opiekuna – 2 punkty.
 4. Podatek odprowadzany w Gminie Miasto Pruszków – 3 punkty dla każdego z rodziców.
 5. Rodzeństwo dziecka w placówce wskazanej na pierwszym miejscu – 8 punktów.
 6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka – 1 punkt.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIII.342.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wygenerowany w systemie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych do przedszkola pierwszego wyboru. Komisja Rekrutacyjna nie będzie uwzględniała  punktów za kryterium, dla którego brak jest potwierdzenia w złożonej przez rodziców/opiekunów prawnych dokumentacji.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2016), które nie uczęszczały do przedszkoli miejskich oraz placówek niepublicznych pozyskanych w ramach konkursów będą przyjmowane do szkół podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa. Dzieci te nie będą rekrutowane elektronicznie, a na podstawie wniosku papierowego złożonego w danej szkole.

Dzieci 6-letnie, których rodzice złożą deklarację o kontunuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko nie podlegają rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych niż liczba miejsc w przedszkolach miejskich, Miasto Pruszków ogłosi konkurs ofert dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Rekrutacja uzupełniająca zostanie udostępniona w czerwcu tylko dla dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli w marcowej rekrutacji.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, które wypłyną po terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali:

 • dyrektorzy pruszkowskich przedszkoli oraz szkół podstawowych,
 • pracownicy Wydziału Edukacji pod nr telefonów: 735-87-52, 735-87-32.

Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. (pobierz dokument)

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Pruszków, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania. (pobierz uchwałę)


Czytaj dalej

Aktywne ferie – dołącz do zabawy

3, 2, 1… ferie zimowe 2022 r. START!
Przed dziećmi dwa tygodnie wolnego, a przed opiekunami wyzwanie, jak ten czas uatrakcyjnić. Spieszymy z pomocą i propozycją wspólnej zabawy!
Bez względu na to, czy zostajesz w Pruszkowie, czy wyjeżdżasz na zimowy wypoczynek, możesz dołączyć i bawić się razem z nami!

Przygotowaliśmy dla Was spis aktywności do wykonania podczas ferii. Każdy z Was, kto wykona minimum 10 z nich i wyśle zdjęcia w wiadomości prywatnej na nasz profil na Facebook’u otrzyma niespodziankę!
Dla trójki z Was, która wykaże się kreatywnością i poza zaproponowanymi przez nas aktywnościami wykona jeszcze najwięcej dodatkowych (zaproponowanych przez siebie) aktywności, przygotowaliśmy nagrody w postaci sprzętu sportowego, m.in zestawy do gry w badmintona oraz karnety na Miejską Krytą Pływalnię “Kapry”.

Wśród aktywności z naszej listy znalazły się m.in.:

1. Tor przeszkód
Zróbcie domowy tor przeszkód oraz oznaczcie pola, gdzie należy wykonać wybraną aktywność, np. zrobić pajacyki czy przysiady. Wykorzystajcie do tego to, co znajdziecie w domu: poduszki, matę, butelki z wodą, krzesła, pudełka itp. Z maty możecie stworzyć tunel, przez krzesła będzie trzeba przejść górą lub dołem, nad poduszkami przeskoczyć, a z butelek zrobić pachołki potrzebne do przejścia slalomem. Każdy uczestnik zadania musi przejść przez wszystkie pola w jak najkrótszym czasie.

2. Modelka/model na wybiegu
Zróbcie zawody, kto przejdzie najszybciej określony odcinek z książką na głowie. By utrudnić zadanie, po każdym przejściu dokładajcie kolejną lekturę albo zróbcie tor przeszkód, który trzeba pokonać, nie gubiąc przy tym książki.

3. Zabawy z balonem
Do tej zabawy potrzebujecie tylko balona i najlepiej więcej osób. Liczcie, ile razy uda wam się odbić balon, zanim dotknie podłogi. Możecie również z kawałka tasiemki, linki czy włóczki stworzyć pomiędzy dwoma krzesłami prowizoryczną siatkę i zagrać mecz. Jeśli macie ochotę utrudnić sobie zadanie, spróbujcie odbijać balon tylko nogami.

4. Klasyczne hula-hoop
Zabawy z obręczą kręcącą się wokół bioder, ramion czy nóg na pewno wpłyną bardzo korzystnie na mięśnie całego ciała naszych dzieci.

5. Na skakance skacz
Kolejny przyrząd gimnastyczny, który może rozkręcić – i to dosłownie – świetną zabawę w domu. Możecie użyć skakanki klasycznie, czyli mama i tata trzymają za oba końce i kręcą, a dzieci przeskakują. Można również trzymać skakankę tylko z jednej strony i obracać nią tak, żeby sznurek przesuwał się po podłodze promieniście, a zadaniem dzieci będzie podskakiwanie w odpowiednim momencie, by na niej nie stanąć. Można mierzyć czas i porównywać wyniki.

6. Rak nieborak chodzi wspak?
Chodzenie jak rak może być świetną zabawą. Kładziemy dłonie i stopy na ziemi, brzuch mamy skierowany w stronę sufitu. W tej pozycji można się bawić w gry, które ćwiczą równowagę, np. starajmy się utrzymać różne przedmioty na brzuchu. Dobrym pomysłem jest też urządzenie rakowych wyścigów przodem lub tyłem.

7. Skarpetkowa wojna
Ze skarpetek można zrobić świetne naboje czy śnieżki: zwińcie je w kulkę i rozpocznijcie skarpetkową wojnę. Uderzenie takim pociskiem nie boli, a plus jest taki, że może jakimś sposobem uda wam się kilka skarpetek sparować.

8. Rzut do celu
Do tej zabawy możecie wykorzystać np. wspomniane w poprzedniej propozycji skarpetki zwinięte w kulkę, którymi będziecie rzucać. Ale możliwości jest wiele, można celować również klasycznie – piłeczkami. Postawcie parę pudełek, miseczek czy papierowych kubeczków (aby były różne poziomy trudności) i starajcie się trafić do celu, by zdobywać punkty.

9. Laserowy labirynt
Zróbcie np. z przedpokoju za pomocą czerwonej włóczki laserowy labirynt. Poprzyklejajcie nici od ściany do ściany pod różnymi kątami. Zadaniem dzieci będzie pokonanie labiryntu bez dotykania linii. Nie dość, że to świetny test sprawnościowy, to dodatkowo zabawa ta sprawi, że nasze pociechy poczują się jak bohaterowie filmów akcji.

10. Wylosuj zadanie
Napiszcie na małych karteczkach różne zadania, takie jak: “skacz jak żaba”, “poruszaj się jak pingwin”, “zachowuj się jak piesek”, czy różne ćwiczenia fizyczne, jak: pajacyki, przysiady, stanie na jednej nodze. Następnie włóżcie karteczki do słoika i niech każdy członek rodziny losuje zadanie dla siebie.

11. Podłoga to lawa
Na koniec klasyk – podłoga to lawa! Kto z nas nie zna tej zabawy? Polega ona na przemieszczaniu się po domu w taki sposób, aby nie dotknąć podłogi.

12. Krzyżówka ze słowem “Pruszków”
Zaprojektuj krzyżówkę tak, aby z rozwiązanych haseł powstało słowo “Pruszków”.

13. Spędźcie czas kreatywnie
Rysowanie, malowanie, a może lepienie z gliny? Takie zajęcia to idealny pomysł na zimowe ferie. Wyciągnijcie papier, kredki, farby i do dzieła! Jeśli zwykłe malowanie już się wam znudzi, może któraś z poniższych technik przypadnie im do gustu:
-lepienie figurek z plasteliny, modeliny, gliny lub masy solnej,
-wykonanie trójwymiarowej budowli z kartonu i ozdobienie jej,
-malowanie witraży,
malowanie na szkle i porcelanie,
-odrysowywanie cieni – wystarczy odpowiednio ustawić lampkę przed wybranymi przedmiotami (np. ulubionymi zabawkami) i odrysować ich kształt na kartce,
-rysowanie kredkami akwarelowymi,
-wykonanie ozdób do pokoju,
-stworzenie strojów karnawałowych.
-spróbuj swoich sił, malując ustami (na kartce lub obklejonej gazetami/kartkami ścianie).

Szczegóły zabawy znajdziecie w REGULAMINIE.

Nie czekajcie, bawcie się z nami już od dzisiaj i wysyłajcie swoje zdjęcia!


Czytaj dalej

Inauguracja projektu”Pruszków poznasz-polubisz Międzyprzedszkolny projekt z zakresu edukacji regionalnej”

Czas szybko leci i za nami pierwszy duży międzyprzedszkolny projekt, który przebiegał pod nazwą “Pruszków poznasz-polubisz Międzyprzedszkolny projekt z zakresu edukacji regionalnej”. Jego celem było rozbudzenie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej – nierozerwalnej więzi łączącej człowieka z jego małą ojczyzną. Projekt zakończył się oficjalnie w maju 2021 r., a jego uroczysty finał miał miejsce w Przedszkolu Miejskim Nr 13, które koordynowało jego przebieg. Więcej o projekcie przeczytacie TUTAJ.
Nie był to jednak definitywny koniec projektu, ponieważ od czerwca do listopada 2021 r. trwały prace, których owocem jest książka o takim samym tytule jak nazwa projektu. Książka skierowana jest do dzieci i prezentuje cały przebieg projektu. Będzie ona dostępna w Bibliotece Narodowej, w wielu bibliotekach w całej Polsce, Książnicy Pruszkowskiej im. Henryka Sienkiewicza oraz we wszystkich jej filiach. Książkę otrzymają również wszystkie placówki oświatowe z naszego miasta. Dostępna będzie we wszystkich bibliotekach szkolnych.

Przeprowadzony projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem. W ramach jego kontynuacji odbyła się dzisiaj inauguracja projektu – “Pruszków ze żbikiem poznasz-polubisz”. Tym razem nasze przedszkolaki będą działać na szerszą skalę, ponieważ projekt jest ogólnopolski. Głównymi jego celami są:
– chęć wyczulenia dzieci na walory poznawcze Pruszkowa,
– bliższe poznanie pruszkowskich przedszkoli,
– chęć przekazania wiedzy o naszym mieście dzieciom z innych miast/rejonów Polski.

Projekt został podzielony na dwa etapy. W pierwszym z nich do pruszkowskich przedszkoli dotrą maskotki żbików, które dzieci będą zaznajamiać ze swoim przedszkolem i jego okolicą. Przygody żbików zostaną zakończone podczas wspólnego koncertu piosenek i kolęd przedszkolaków.
W II etapie Żbik razem z książką wyruszy w podróż do każdego z 16 województw, gdzie 16 naszych przedszkoli nawiązało współpracę z jednym przedszkolem.

Dzięki temu projektowi dzieci w całej Polsce będą mogły poznać nasze miasto.

Życzymy dzieciom i Żbikowi wielu cudownych i niezapomnianych przygód.


Czytaj dalej

Nauka zdalna wraca do szkół

Podczas wtorkowej konferencji prasowej minister edukacji poinformował, że od najbliższego czwartku 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r., uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przechodzą na naukę zdalną. Decyzja ta podyktowana jest sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju.
Uczniowie młodsi  z klas I – IV oraz z “zerówek” będą kontynuowali naukę w trybie stacjonarnym.
Nauka zdalna zostaje wprowadzona na czas trwających ferii zimowych. Minister wyraził  nadzieję, że właśnie koniec lutego, będzie momentem, gdy uczniowie będą mogli wrócić do szkół.


Czytaj dalej

Zmiany sposobu pracy w Urzędzie Miasta Pruszkowa, POM, USC

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa Rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników oraz w w związku z koniecznością dostosowania sposobu pracy w Urzędzie Miasta Pruszkowa  do zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z. późn. zm.) Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch wprowadza do odwołania zmiany w funkcjonowaniu Urzędu.

24 stycznia 2022 Prezydent Miasta Pruszkowa Paweł Makuch wydał zarządzenie nr 20/2022 w sprawie zmiany sposobu pracy oraz wprowadzenia pracy wewnętrznej (bez obsługi interesantów) w Urzędzie Miasta Pruszkowa. Urząd Miasta w Pruszkowie do odwołania wykonywać będzie zadania w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów do niezbędnego minimum.

Budynek Urzędu Miasta Pruszkowa przy ul. Kraszewskiego 14/16 w Pruszkowie.

W budynku Urzędu Miasta będą otwarte dwa wejścia – główne od ul. Kraszewskiego oraz od strony parkingu (z podjazdem dla osób niepełnosprawnych). Obsługa interesantów będzie odbywała się wyłącznie na parterze, pozostała cześć budynku nie będzie dostępna dla interesantów.

Do odwołania Urząd Miasta Pruszkowa nie będzie prowadził bezpośredniej obsługi mieszkańców z wyjątkiem spraw związanych z:

 • ewidencją ludności i dowodów osobistych;
 • rejestracją stanu cywilnego;
 • świadczeniem usług komunalnych;
 • budownictwem oraz planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, w tym dotyczących decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021, poz.741 i 784 ze zm.);
 • ochroną środowiska, w tym dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021, poz.2373 ze zm.);
 • decyzjami zezwalającymi na usunięcie drzew lub krzewów wydawanymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098).

Kasa w Urzędzie Miasta będzie otwarta w godzinach pracy urzędu z możliwością dokonywania płatności gotówkowych oraz bezgotówkowych. Przypominamy również o możliwości dokonania opłat za czynności administracyjne za pomocą szybkich płatności przez internet. Płatności on-line znajdziecie Państwo pod linkiem.

Kontakt z Urzędem Miasta Pruszkowa odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

W celu usprawnienia kontaktu z urzędnikami uruchomiona została dodatkowa infolinia dla interesantów pod numerem telefonu 539 952 714, czynna w godzinach pracy urzędu.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:
Adres :
J. I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszków
(22) 735 88 88
(22) 758 66 50
email: um@miasto.pruszkow.pl

Urząd Miasta Pruszkowa pracuje w niezmienionym harmonogramie:
poniedziałek od 8.00 do 18.00
wtorek od 8.00 do 16.00
środa od 8.00 do 16.00
czwartek od 8.00 do 16.00
piątek od 8.00 do 14.00

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Pruszkowa oraz numery telefonów stacjonarnych do poszczególnych komórek organizacyjnych dostępne są pod linkiem. 

Formularze kontaktowe znajdują się poniżej:

Zadaj pytanie Prezydentowi
Zadaj pytanie Zastępcom Prezydentura
Zadaj pytanie Naczelnikom Wydziałów

Więcej o możliwościach e-urzędu znajdziecie Państwo na stronie.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:
– jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
– wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Punkt Obsługi Mieszkańców przy ul. Sienkiewicza 2 w Pruszkowie.

Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Sienkiewicza 2 w Pruszkowie będzie zamknięty.

Budynek Urzędu Stanu Cywilnego przy pl. JP II 1 w Pruszkowie.

W budynku Urzędu Stanu Cywilnego interesanci przyjmowani będą z zachowaniem obostrzeń sanitarnych, tylko w sprawach wymagających osobistego zgłoszenia się, dotyczących rejestracji urodzeń oraz zgonów. W pozostałych sprawach pilnych wymagany jest kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

W trakcie wizyty w Urzędzie Miasta oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego, interesanci zobowiązani są do:

 • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa,
 • dezynfekcji rąk,
 • zachowania odpowiedniego dystansu oraz limitu ilości osób w pomieszczeniach.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.pruszkow.pl oraz  oficjalnego profilu miasta na Facebooku.


Czytaj dalej